กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร Seasonal DIRUI Academy : Basic & Clinical Significance of Urinalysis
สถานที่ :: โรงพยาบาลอุทัยธานี
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ตี๋รุ่ย เมดิคอล จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ทนพ.ณัฐดนัย ลินจงสุบงกช Email :: nutdanai.lin@gmail.com เบอร์โทร :: 0869867295
วันที่อบรม 17/06/2567 - 17/06/2567 คะแนน 2.0
2024 ORTHO Online Education Program ครั้งที่ 5
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: พิชยา พุ่มนิคม Email :: pichaya.poomnikom@quidelortho.com เบอร์โทร :: 0619419825
วันที่อบรม 18/06/2567 - 18/06/2567 คะแนน 1.0
HA Regional Forum Chiang Mai 2024 “Growth Mindset for Better Healthcare System”ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล
สถานที่ :: ศูนย์ประชุมนานาชาติเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวอาทิตยา มารัตน์ Email :: atitaya.ma@cmu.ac.th เบอร์โทร :: 053935064
วันที่อบรม 18/06/2567 - 19/06/2567 คะแนน 11.0
Roche Connect The Dots - e learning practices sharing
สถานที่ :: Virtual
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: กาญจน์ยนา อัจฉราพรเพ็ญ Email :: kanyana.acharapornpen@roche.com เบอร์โทร :: 092-2245684
วันที่อบรม 19/06/2567 - 19/06/2567 คะแนน 1.0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Focus Group ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 15189:2022 และ ISO 15190:2020
สถานที่ :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: จุไรรัตน์ นนท์จุมจัง Email :: jurairat.nonchumchang@roche.com เบอร์โทร :: 0859182339
วันที่อบรม 21/06/2567 - 21/06/2567 คะแนน 6.0
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
สถานที่ :: ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: จิรัสม์ตชา นิลโมจน์ Email :: jiratta29@gmail.com เบอร์โทร :: 074-451551
วันที่อบรม 21/06/2567 - 21/06/2567 คะแนน 6.0
MTC-LA-09 (Onsite) "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 3 ปี 2567
สถานที่ :: โรงแรม ภายในกรุงเทพฯ และนนทบุรี
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: medtechcouncil@gmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 104
วันที่อบรม 21/06/2567 - 21/06/2567 คะแนน 4.5
โครงการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 21 เรื่อง “Infection Prevention in The Era of Quality Improvement”
สถานที่ :: ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานที่จัด :: กรมควบคุมโรค
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: อ้อยใจ โคตรหนองปิง Email :: aoy0912@hotmail.com เบอร์โทร :: 025903443
วันที่อบรม 24/06/2567 - 28/06/2567 คะแนน 25.0
ประชุมวิชาการประจำปี 2567 และการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 7
สถานที่ :: โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นางสาว กุลยา สุขมาก Email :: thaibiosafety.asso@gmail.com เบอร์โทร :: 024197306
วันที่อบรม 24/06/2567 - 28/06/2567 คะแนน 25.0
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการส่งตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ
สถานที่ :: ณ ห้องประชุมไฮบริด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: กนกอร จูตะวิริยะสกุล Email :: kanoch@kku.ac.th เบอร์โทร :: 0865579556
วันที่อบรม 24/06/2567 - 24/06/2567 คะแนน 5.5