กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ISO15189:2022
สถานที่ :: ณ ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: น.ส.จิรัสม์ตชา นิลโมจน์ Email :: jiratta29@gmail.com เบอร์โทร :: 074-451551
วันที่อบรม 16/07/2567 - 16/07/2567 คะแนน 5.0
Method Validation Workshop
สถานที่ :: บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: Charlearnsak Thapyotha Email :: charlearnsak.thapyotha@abbott.com เบอร์โทร :: 0614175274
วันที่อบรม 17/07/2567 - 18/07/2567 คะแนน 12.0
การเพิ่มขีดความ สามารถในการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียทางห้องปฏิบัติการ
สถานที่ :: ห้องปฏิบัติการประยงค์ ระดมยศ ชั้น 3 อาคารจำลอง หะริณสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นางสาวหัทยา อินทร์เชิง Email :: Hattaya.inc@mahidol.edu เบอร์โทร :: 02-306-9182
วันที่อบรม 18/07/2567 - 19/07/2567 คะแนน 12.5
Smart Blood Bank
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: กาญจนา ผาสุข Email :: KANCHANA@EMINENCE.CO.TH เบอร์โทร :: 0635256011
วันที่อบรม 19/07/2567 - 19/07/2567 คะแนน 1.0
Roche QC Academy
สถานที่ :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: คุณลลิตา เพ็งแตง Email :: lalita.phengtaeng@roche.com เบอร์โทร :: 062-8759162
วันที่อบรม 23/07/2567 - 24/07/2567 คะแนน 10.0
ประชุมผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก
สถานที่ :: โรงแรมหรรษนันท์
หน่วยงานที่จัด :: กรมควบคุมโรค
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: นางสุวรรณี กีรติวาสี Email :: ilovem18@gmail.com เบอร์โทร :: 0934269246
วันที่อบรม 23/07/2567 - 23/07/2567 คะแนน 6.5
Hospital Blood Bank 2024 : Back to the Future in Transfusion Medicine
สถานที่ :: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ประสิทธิ์ เหลืองสะอาด Email :: huakiku@gmail.com เบอร์โทร :: 0632145000
วันที่อบรม 24/07/2567 - 25/07/2567 คะแนน 11.0
2024 ORTHO Online Education Program ครั้งที่ 6
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: พิชยา พุ่มนิคม Email :: pichaya.poomnikom@quidelortho.com เบอร์โทร :: 0619419825
วันที่อบรม 24/07/2567 - 24/07/2567 คะแนน 1.0
MTC-LA-08 (Onsite) การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 3 ปี 2567
สถานที่ :: โรงแรม ภายในกรุงเทพฯ และนนทบุรี
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: medtechcouncil@gmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 104
วันที่อบรม 25/07/2567 - 26/07/2567 คะแนน 15.0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจติดตามตามมาตรฐาน ISO19011:2018
สถานที่ :: ณ ห้องวิจารณ์พาณิชย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: น.ส.จิรัสม์ตชา นิลโมจน์ Email :: jiratta29@gmail.com เบอร์โทร :: 074-451551
วันที่อบรม 26/07/2567 - 26/07/2567 คะแนน 6.5