ติดต่อสภาเทคนิคการแพทย์

เบอร์ติดต่อภายในหน่วยงาน
วันราชการ เวลา 8.30. -16.30 น

งาน หมายเลขโทรศัพท์
1. สำนักงานเลขาธิการ 02026 6491
2.งานสารบรรณ/งานต่ออายุใบอนุญาตฯ/ใบแทน และผลิตภัณฑ์ของสภา ฯ ต่อ 101
3.งานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ต่อ 102
4.งานอบรมและงานรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ต่อ 104
5.งานกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียน ต่อ 105
6.งานรับรองหลักสูตรและสถาบัน ต่อ 106
7. งานจัดสอบความรู้/งานขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ
งานตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรสาขาเทคนิคการแพทย์
ต่อ 107
8.งานการเงิน ต่อ 108

 

 
 
 
สภาเทคนิคการแพทย์
บ้านเลขที่ 88/19 หมู่ที่ 4 ชั้น 6,10 อาคารสภาวิชาชีพ ปากซอยสาธารณสุข 8
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
 
โทร. 092-849-8510