กฏหมาย ข้อบังคับ ประกาศ

กฏหมาย / ข้อบังคับ / ประกาศ


พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2551
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 2551
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 2542
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ฉบับที่2 2547
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ฉบับที่3 2550
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 2541
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล ฉบับที่2 2547
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2550
กฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2549
สิทธิผู้ป่วย
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 2542

ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ 3 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1.ขัอบังคับข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2.ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.ข้อบังคับการประชุม
 
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสถาบันต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ.2560 และ เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่2)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย
 
เทคนิคการแพทย์แนะนำการตรวจเอชไอวี
ประกาศรายชื่อเทคนิคการแพทย์ให้คำแนะนำการตรวจ Anti-HIV ในกรณ๊ที่มีผล Inconclusive
 
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 29/2561 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ตามมาตรา 14(2)
คำสั่งสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 32/2561 เรื่องแต่งตั้งกรรมการเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 แทนตำแหน่งที่ว่างลง
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุ หรือใบอนุญาตฯถูกเพิกถอน