Download เอกสารเอกสารสภาเทคนิคการแพทย์

 • คำขอสมัครสมาชิก (สทนพ.๑)
 • คำร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ (สทนพ.๗)
 • คำร้องขอหนังสือรับรอง (สทนพ.๙)
 • คำขอรับใบอนุญาตกรณีใบอนุญาตถูกเพิกถอน (สทนพ.๑๑)
 • คำขอใบแทนใบอนุญาต (สทนพ.๑๒)
 • คำขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียน และใบอนุญาต (สทนพ.๑๓)
 • คำขอใบแปลใบอนุญาต (สทนพ.๑๔)
 • ใบสมัครสอบความรู้ (สทนพ.6), ใบรับรองแพทย์ (สทนพ.๑๗)
 • คำขอต่ออายุใบอนุญาต (สทนพ.๒๑)
 • คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ (สทนพ.๒๓)
 • เอกสารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์

 • ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์พ.ศ. ๒๕๕๖
 • ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖
 • ระเบียบศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการแบ่งประเภท คุณสมบัติ และอานาจหน้าที่ของสถาบันฝึกอบรมการศึกษาต่อเนื่องฯ
 • ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการกำหนดและการขึ้นทะเบียน หน่วยคะแนนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘
 • แบบยื่นขอเป็นสถาบันหลัก (ศ.น.ทนพ.01)
 • แบบยื่นขอเป็นสถาบันสมทบ (ศ.น.ทนพ.02)
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ สำหรับเจ้ำหน้าที่ สถาบันหลัก หรือ สถาบันสบทบ
 • คู่มือการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ สำหรับนักเทคนิคการแพทย์
 • แบบฟอร์มสำหรับกิจกรรมการเป็นอาจารย์พิเศษรับนักศึกษาฝึกงาน (CMTE-F01)
 • แบบฟอร์มสำหรับการยื่นกิจกรรมที่ทำเป็นกลุ่ม (CMTE-F02)
 • แบบยื่นขอคะแนนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 35
 • ใบนำส่งบทความวิชาการออนไลน์เพื่อกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง