กรณีใบอนุญาตหมดอายุ หรือใบอนุญาตถูกเพิกถอน

คำแนะนำการขอรับใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตหมดอายุ หรือใบอนุญาตถูกเพิกถอน


1. ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใบอนุญาตหมดอายุ ดำเนินการดังนี้
1.1 แจ้ง ชื่อ นามสกุล เลข ท.น. วันที่ใบหมดอายุ เบอร์มือถือ มาที่ mtexpirelicens@gmail.com
1.2 รอการตอบกลับทางอีเมล์ แล้วกรอกแบบคำขอ สทนพ 23 และเอกสารอื่นๆ ตามที่สภาแจ้ง
2. ผู้ประกอบวิชาชีพเข้าสู่กระบวนการประเมินความรู้ ความสามารถ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ หรือใบอนุญาตถูกเพิกถอน ตามวิธีและวันเวลาที่กำหนด
3. จะมีอีเมล์แจ้งผลจากคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถ
4. ผู้ประกอบวิชาชีพที่ผลการประเมินผ่าน ให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2,000 บาท พร้อมค่าบัตรสมาชิก 100 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ EMS 50 บาท ( ผ่านธนาคาร) ส่งสำเนาการโอนเงิน ตามที่ระบุในอีเมล์แจ้ง
5. รอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สทนพ 24) หลังการชำระเงินแล้วภายใน 90 วัน ส่งทางไปรษณีย์
คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ

 
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ หรือใบอนุญาตถูกเพิกถอน Open
 
กรณีใบอนุญาตหมดอายุ
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-0266491 ต่อ 107 (วันทำการ 9.00-17.00 น.)