ข่าว

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตรและสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตรและสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๙

สามารถ Download ประกาศ (PDF) และแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามแบบ สทนพ.61.004 (Word document) ได้ที่เอกสารแนบ
ไฟล์แนบ: Open ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตรและสถาบันไฟล์แนบ: Open แบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
2017-01-13