กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 30/11/2566 ถึงวันที่ 01/12/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด ชลบุรี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-093-23-11-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.นัฐพล ประกอบแก้ว
Email :: nattaphol@go.buu.ac.th โทร:: 090-9515969
   
เอกสารประกอบ: open โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารน้ำในร่างกาย
เอกสารประกอบ: open หนังสือเชิญประชุม

วันที่บันทึกโครงการ 2023-10-02 10:47:46