กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกและการเตรียมการทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “2nd intrauterine insemination (IUI) workshop”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 01/05/2567 ถึงวันที่ 01/05/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-058-24-05-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม บุษกร จักขุจันทร
Email :: bussakorn.jak@mahidol.ac.th โทร:: 022012269
   
เอกสารประกอบ: open
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2024-03-13 20:44:24