กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การสัมมนาวิชาการหัวข้อเรื่อง " Be A Game Changer : A Movement of Impact"
สถานที่ :: โรงแรม Eastin Grand Hotel Phyathai
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท บีโอ เมริเยอร์ ประเทศไทย จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ภิญญดา สายรัตทอง Email :: Phinyada.sairatthong@biomerieux.com เบอร์โทร :: 0944549246
วันที่อบรม 29/03/2567 - 29/03/2567 คะแนน 6.5
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “ข้อควรรู้สำหรับ Thailand NEQAS for Blood Coagulation”
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมพยาธิวิทยาคลินิกไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: รศ.พญ.บุษฎี ประทุมวินิจ Email :: thai.tscp@gmail.com เบอร์โทร :: 02-419-6587 , 091-727-0867
วันที่อบรม 29/03/2567 - 29/03/2567 คะแนน 2.5
Team Work Makes Dream Work
สถานที่ :: ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: พิริยา ศิริวรรณ Email :: phiriya.sir@mahidol.edu เบอร์โทร :: 024192678
วันที่อบรม 03/04/2567 - 05/04/2567 คะแนน 22.0
MTC-LA-09 (Online) "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 2 ปี 2567
สถานที่ :: ห้องประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ผ่านระบบออนไลน์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: medtechcouncil@gmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 104
วันที่อบรม 05/04/2567 - 05/04/2567 คะแนน 4.5
2024 ORTHO Online Education Program ครั้งที่ 3
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: พิชยา พุ่มนิคม Email :: pichaya.poomnikom@quidelortho.com เบอร์โทร :: 0619419825
วันที่อบรม 23/04/2567 - 23/04/2567 คะแนน 1.0
อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย
สถานที่ :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ผศ.ดร.นัฐพล ประกอบแก้ว Email :: nattaphol@go.buu.ac.th เบอร์โทร :: 090-9515969
วันที่อบรม 24/04/2567 - 26/04/2567 คะแนน 16.0
MTC-LA-02 (Online) เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2565 รุ่นที่ 2 ปี 2567
สถานที่ :: ห้องประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ผ่านระบบออนไลน์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: medtechcouncil@gmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 104
วันที่อบรม 25/04/2567 - 27/04/2567 คะแนน 20.5
อบรมเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Medical laboratory safety)
สถานที่ :: โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นางสาว กุลยา สุขมาก Email :: thaibiosafety.asso@gmail.com เบอร์โทร :: 024197306
วันที่อบรม 29/04/2567 - 30/04/2567 คะแนน 11.0
MTC-LA-01 (Onsite) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2567
สถานที่ :: โรงแรม ภายในกรุงเทพฯ และนนทบุรี
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: medtechcouncil@gmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 104
วันที่อบรม 02/05/2567 - 03/05/2567 คะแนน 13.0
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 13 เรื่อง กรณีศึกษาและการแก้ปัญหาในงานประจำวันในงานบริการโลหิต
สถานที่ :: โรงแรมแคนทารีฮิลส์ เชียงใหม่ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: นายธนกร การลักษณี Email :: Thanakorn.karn@cmu.ac.th เบอร์โทร :: 053-935064
วันที่อบรม 15/05/2567 - 17/05/2567 คะแนน 18.5