กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา"
สถานที่ :: อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวณัฐยา ทองออน Email :: nattaya.ton@mahidol.ac.th เบอร์โทร :: 02-441-4371-5 ต่อ 2836
วันที่อบรม 10/07/2567 - 12/07/2567 คะแนน 12.0
Abbott Educational Program 2024
สถานที่ :: โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ธนาภรณ์ ชีวาเสถียรชัยพร Email :: thanaporn.cheewastienchaiyaporn@abbott.com เบอร์โทร :: 065-9373569
วันที่อบรม 11/07/2567 - 12/07/2567 คะแนน 12.0
Candida infection: Update in diagnosis and treatment
สถานที่ :: ห้องบรรยาย บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: อินทุกานต์ กาวี Email :: innthukarn.k@qbiosci.com เบอร์โทร :: 0959529359
วันที่อบรม 11/07/2567 - 11/07/2567 คะแนน 1.0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจไข่หนอนพยาธิในน้้าทิ้งและกากตะกอน”
สถานที่ :: ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน ชั้น 4 และห้องปฏิบัติการ 1308 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ธันวดี คล่องแคล่ว Email :: tunwadee.klo@mahidol.ac.th เบอร์โทร :: 0809424658
วันที่อบรม 11/07/2567 - 12/07/2567 คะแนน 13.0
การประชุมวิชาการธาลัสซีเมียเชียงใหม่ครั้งที่ 9 (9th Chiang Mai Thalassemia Conference)
สถานที่ :: โรงแรมวินทรี
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวอาทิตยา มารัตน์ Email :: atitaya.ma@cmu.ac.th เบอร์โทร :: 053-935064
วันที่อบรม 13/07/2567 - 13/07/2567 คะแนน 6.0
การเพิ่มขีดความ สามารถในการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียทางห้องปฏิบัติการ
สถานที่ :: ห้องปฏิบัติการประยงค์ ระดมยศ ชั้น 3 อาคารจำลอง หะริณสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นางสาวหัทยา อินทร์เชิง Email :: Hattaya.inc@mahidol.edu เบอร์โทร :: 02-306-9182
วันที่อบรม 18/07/2567 - 19/07/2567 คะแนน 12.5
Smart Blood Bank
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: กาญจนา ผาสุข Email :: KANCHANA@EMINENCE.CO.TH เบอร์โทร :: 0635256011
วันที่อบรม 19/07/2567 - 19/07/2567 คะแนน 1.0
Hospital Blood Bank 2024 : Back to the Future in Transfusion Medicine
สถานที่ :: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ประสิทธิ์ เหลืองสะอาด Email :: huakiku@gmail.com เบอร์โทร :: 0632145000
วันที่อบรม 24/07/2567 - 25/07/2567 คะแนน 11.0
2024 ORTHO Online Education Program ครั้งที่ 6
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: พิชยา พุ่มนิคม Email :: pichaya.poomnikom@quidelortho.com เบอร์โทร :: 0619419825
วันที่อบรม 24/07/2567 - 24/07/2567 คะแนน 1.0
MTC-LA-08 (Onsite) การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 3 ปี 2567
สถานที่ :: โรงแรม ภายในกรุงเทพฯ และนนทบุรี
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: medtechcouncil@gmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 104
วันที่อบรม 25/07/2567 - 26/07/2567 คะแนน 15.0