ติดต่อสภาเทคนิคการแพทย์

รายชื่อและเบอร์ติดต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์
วันราชการ เวลา 8.30. -16.30 น

งาน ชื่อผู้ติดต่อ   และหมายเลข
1 บริการรับสมัคร-จัดสอบและขอใบอนุญาต
- สมัครสมาชิกใหม่ (หนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก- บัตรสมาชิก)
- จัดสอบความรู้
- ขึ้นทะเบียน /ใบรับรองใบอนุญาตใหม่
1. คุณเตือนใจ 086-025-9694
2. คุณประสิทธิ์ 094-487-8648
2 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกอบวิชาชีพ
- ขอใบแปล ใบแทน
1. คุณเตือนใจ 086-025-9694
2. เบอร์กลาง 092-849-8510
3 บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
- ต่ออายุใบอนุญาต
- ใบอนุญาตหมดอายุ/ใบอนุญาตเพิกถอน
- บัตรสมาชิกเก่า ชำรุด หาย
1. คุณ นฤพร 098-367-5311
2. คุณจักรกฤษณ์ 089-496-7574
4 กิจกรรม CMTE บุคคลและ สถาบัน 1. คุณจักรกฤษณ์ 089-496-7574
5 งานรับรองระบบคุณภาพ และการอบรม
- สมัครขอตรวจรับรอง LA
- อบรม MTC – LA R2R และ อื่นๆ
1. คุณสารัตน์ 081-489-9648
2. คุณวัชรี 089-036-0179
6 งานกฎหมาย รับร้องเรียน
การประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณ
1. คุณอรพรรณ 086-9633546
2. คุณวัชรี 089-036-0179
7 งานสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์
- รับรอง
- อบรมของ ส่งเสริมงานวิจัย /R2R
1. คุณวัชรี 089-036-0179
2. คุณอรพรรณ 086-9633546
8 งานธุรการและช่วยอำนวยการ
- รับ-ส่งหนังสือ
- จองห้องประชุม และ อื่นๆ
– จำหน่ายเสื้อกาวน์
- งานเข้าโปรแกรมระบบออนไลน์
1. คุณนฤพร 098-367-5311
2. คุณสารัตน์ 081-489-9648
9 งานการเงินและ รายได้
-ใบเสร็จรับเงิน / เบิก-จ่าย
1. คุณประสิทธิ์ 094-487-8648
2. คุณเตือนใจ 086-025-9694
10 งานจัดซื้อ จัดจ้าง อาคารสถานที่ 1. คุณจักรกฤษณ์ 089-496-7574
2. เบอร์กลาง 092-849-8510
11 เบอร์กลาง กรณีติดต่อผู้รับผิดชอบหลักไม่ได้
และสำหรับเจ้าหน้าที่โทรออก
092-849-8510
วันราชการ เวลา 8.30. -16.30 น
12 เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ คุณ ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล
081-9005645 (ตลอดวัน)
หากไม่ได้รับสาย กรุณาติดต่อใหม่ อาจติดงานอื่น
หมายเหตุ
โปรดติดต่อหมาย เลข 1 เป็นลำดับแรก หากไม่สามารถรอได้โปรดติดต่อหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่จะตอบแทนหรือรับเรื่องไว้ติดต่อกลับ
 

 
 
 
สภาเทคนิคการแพทย์
บ้านเลขที่ 88/19 หมู่ที่ 4 ชั้น 6,10 อาคารสภาวิชาชีพ ปากซอยสาธารณสุข 8
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
 
โทร. 092-849-8510