ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร Quality on stage : e learning practices sharing
วันอบรม 04/11/2565
การประชุมวิชาการประจำภาค ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
วันอบรม 27/10/2565
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาวิชาการทางห้องปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) 2022 ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 11)
วันอบรม 27/10/2565
โครงการ Journal Club ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
วันอบรม 15/10/2565
MTC-LA-08 Plus Online การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 รุ่นที่ 3
วันอบรม 24/09/2565
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาวิชาการทางห้องปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) 2022 ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 10)
วันอบรม 22/09/2565
โครงการการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ "Six sigma"
วันอบรม 21/09/2565
การบริการวิชาการความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ออนไลน์ “MT-SAH Lunch Talk” ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565
วันอบรม 14/09/2565
Thailand Lab 2022
วันอบรม 14/09/2565
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ ปี 2565" รุ่นที่ 3
วันอบรม 10/09/2565
โครงการปรุชุมเครือข่ายภาคฯ (พิษณุโลก)
วันอบรม 30/08/2565
ประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 18 เรื่อง “Hemoglobin Variants and At-risk Couple Determination”
วันอบรม 26/08/2565