ข่าว

  • 1
กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การประชุมเชิงปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยา ครั้งที่ 1 เรื่อง "Antibody technology in the disruptive medical technology era"
วันอบรม 11/02/2563
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 4/2562
วันอบรม 03/12/2562
หลักสูตรฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ผ่านการประชุมทางไกล Roche Connect the Dots: eLearning practices sharing (Teleconference) ครั้งที่ 4
วันอบรม 25/11/2562
มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 Thailand LA Forum 2019
วันอบรม 24/11/2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา"
วันอบรม 18/11/2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการรักษาด้วยการให้เลือดในปัจจุบัน และกรณีศึกษาการแก้ปัญหาในงานประจำสำหรับห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด (Current Guidelines on Blood Transfusion Therapy and Case Study of Problem Solving in Routine Blood Bank Laboratory)
วันอบรม 09/11/2562
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอบรม 06/11/2562
เทคนิคการแพทย์วิจัย เรื่อง การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ “จากไม่รู้สู่ความชำนาญระดับชาติและนานาชาติ”
วันอบรม 01/11/2562
Roche Connect the Dots
วันอบรม 04/10/2562
สัมมนาวิชาการ 9th Sysmex Scientific Seminar & 20th Anniversary Sysmex (Thailand)
วันอบรม 27/09/2562
หลักสูตรฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ผ่านการประชุมทางไกล Roche Connect the Dots: eLearning practices sharing (Teleconference) ครั้งที่ 3
วันอบรม 25/09/2562
Thailand Lab 2019
วันอบรม 25/09/2562