ข่าว

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร Quality on stage : e learning practices sharing
วันอบรม 04/11/2565
MTC-LA-08 Plus Online การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 รุ่นที่ 3
วันอบรม 24/09/2565
โครงการการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ "Six sigma"
วันอบรม 21/09/2565
การบริการวิชาการความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ออนไลน์ “MT-SAH Lunch Talk” ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565
วันอบรม 14/09/2565
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ ปี 2565" รุ่นที่ 3
วันอบรม 10/09/2565
โครงการการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ "Quantiferon TB"
วันอบรม 18/08/2565
การบริการวิชาการความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ออนไลน์ “MT-SAH Lunch Talk” ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันอบรม 17/08/2565
Quality on stage : e learning practices sharing
วันอบรม 05/08/2565
โครงการอบรม The 4th medical laboratory conference(virtual) เรื่อง “Common Medical Laboratory : From Bench to Bedside” วันที่ 4 และ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 – 17.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราฃพยาบาล มหาวิทยาลัยหิดล
วันอบรม 04/08/2565
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2565
วันอบรม 03/08/2565
MTC-LA-08 Plus Online การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 รุ่นที่ 2
วันอบรม 23/07/2565
โครงการการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ "การสอบเทียบและการแปลผลการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ"
วันอบรม 21/07/2565