ข่าว

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 Thailand LA Forum 2021
วันอบรม 21/11/2564
Guideline on HIV Laboratory Testing
วันอบรม 10/11/2564
Education Program for changing new platform to laboratory
วันอบรม 19/10/2564
Circulating Extracellular Vesicles: Pathophysiology and Clinical Implications in Thalassemia
วันอบรม 08/10/2564
Circulating Extracellular Vesicles: Pathophysiology and Clinical Implications in Thalassemia
วันอบรม 08/10/2564
โครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก
วันอบรม 06/10/2564
สัมมนาทางวิชาการผ่านระบบ Online Webinar
วันอบรม 01/10/2564
MTC-LA-08 Plus Online การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 2
วันอบรม 30/09/2564
การเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำ-การประเมินผู้ป่วยและการเตรียมความพร้อมในกระบวนการ (Blood Collection via Venipuncture – Patient Assessment and Procedure Preparation)
วันอบรม 30/09/2564
“การประยุกต์ใช้งาน Sigma Metric ในการควบคุมคุณภาพทางโลหิตวิทยา”
วันอบรม 28/09/2564
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "Pitfalls in Hematology and Clinical Microscopy Proficiency Testing Program" ประจำปี 2564
วันอบรม 28/09/2564
การประชุมวิชาการInfectious Diseases
วันอบรม 22/09/2564