ข่าว

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร Problem cases of Screening Coagulogram
วันอบรม 01/10/2566
MTC-LA-08 Online การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 3 ปี 2566
วันอบรม 23/09/2566
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 3 ปี 2566
วันอบรม 09/09/2566
Blood Transfusion Support in HSCT
วันอบรม 01/09/2566
การประชุมวิชาการประจำภาค ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4
วันอบรม 28/08/2566
MTC-LA-02 Online เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2565 รุ่นที่ 3 ปี 2566
วันอบรม 25/08/2566
โครงการอบรม The 5th Medical Laboratory Conference 2023 “Special Laboratory For Medical Diagnosis” 24-25 August 2023 SD Avenue Hotel, Bangkok
วันอบรม 24/08/2566
อรบรมวิชาการ เรื่อง การจัดเก็บและส่งต่อสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 10
วันอบรม 24/08/2566
Blood Transfusion in newborns & neonates
วันอบรม 01/08/2566
MTC-LA-08 Online การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 2 ปี 2566
วันอบรม 22/07/2566
โครงการการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ เรื่อง เกล็ดเลือด โรคที่มีความผิดปกติของเกล็ดเลือด และตัวอย่างกรณีศึกษา(อบรมในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์)
วันอบรม 20/07/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา"
วันอบรม 19/07/2566