ข่าว

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 36
วันอบรม 02/08/2564
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 23
วันอบรม 29/07/2564
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 38
วันอบรม 05/07/2564
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 35
วันอบรม 07/06/2564
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 37
วันอบรม 03/05/2564
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 22
วันอบรม 29/04/2564
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 34
วันอบรม 08/02/2564
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 21
วันอบรม 28/01/2564
Nationwide HPV DNA Screening Program for Cervical Cancer Eradication
วันอบรม 13/01/2564
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 36
วันอบรม 11/01/2564
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขประจำปี 2563 (SICMPH2020)
วันอบรม 30/12/2563
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
วันอบรม 18/12/2563