กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การสัมมนาทางวิชาการเสมือนผ่านระบบ Zoom webinar เรื่อง “Pitfalls in hematology and microscopic laboratories"
สถานที่ :: ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 17/05/2564 - 20/05/2564 คะแนน 4.0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2564
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 17/05/2564 - 22/05/2564 คะแนน 25.0
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2564 The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC2021 "How Education sector responds to VUCA Health System" "วัคซีนการศึกษา วิถีใหม่ สู้ภัย Covid-19" ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ: Is Blended learning Effective in Health Professional Education?
สถานที่ :: มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช)
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 17/05/2564 - 17/05/2564 คะแนน 1.5
MTC-LA-01 Online มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 2
สถานที่ :: สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 20/05/2564 - 21/05/2564 คะแนน 14.5
ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 5)
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 20/05/2564 - 20/05/2564 คะแนน 1.0
โครงการ Online Serminar on "๊Update of COVID-19 : Laboratory Perspective"
สถานที่ :: Online ผ่าน Facebook live
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 26/05/2564 - 26/05/2564 คะแนน 2.5
ประชุมวิชาการประจำเดือนครั้งที่ 4/2564 (498)
สถานที่ :: ห้องประชุมจุมภฎ 2,3 ชั้น9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 27/05/2564 - 27/05/2564 คะแนน 2.0
สัมนาออนไลน์ ChemTalk Webinar-episode2Glycated Haemoglobin (HbA1c) The Story of A Successful Biomarker?
สถานที่ :: สัมนาออนไลน์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ไมนด์เรย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 27/05/2564 - 27/05/2564 คะแนน 2.0
การอบรมฟื้นฟูวิชาการระหว่างห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (Inter - Laboratory Academic Seminar 2021)
สถานที่ :: ห้องประชุมฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร (60 ที่นั่ง) อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 5 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หน่วยงานที่จัด :: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 28/05/2564 - 28/05/2564 คะแนน 3.5
หลักสูตรระยะสั้น การเก็บ Nasopharyngeal swab ภาคสนาม เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) รุ่นที่ 3
สถานที่ :: สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 30/05/2564 - 31/05/2564 คะแนน 7.0