กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร โครงการอบรมทางไกล ครั้งที่ 4 เรื่อง "เลิกบุหรี่......แล้วดีอย่างไร ?"
สถานที่ :: สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ปี 2563-2565
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: alee_baba_4@hotmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 105
วันที่อบรม 29/01/2565 - 29/01/2565 คะแนน 2.0
โครงการงานประชุมวิชาการ 30 ปีแห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ หัวข้อ “บทบาทและความสำคัญของสหวิชาชีพในการมีส่วนร่วมการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน”
สถานที่ :: คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ในรูปแแบบ online
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ผศ.ดร. เทวิน เทนคำเนาว์ Email :: tewintencomnao@gmail.com เบอร์โทร :: 0638720111
วันที่อบรม 11/02/2565 - 12/02/2565 คะแนน 12.0
Blood gas monitoring for respiratory management in critical ill COVID-19
สถานที่ :: online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวชลลัดดา ทาศรีภู Email :: cholladda.tha@gmail.com เบอร์โทร :: 0872340420
วันที่อบรม 11/02/2565 - 11/02/2565 คะแนน 1.5
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายการตรวจวัณโรคด้วยเทคนิค TB Lamp และการบริหารจัดการการตรวจ HPV DNA เขตสุขภาพที่ 2
สถานที่ :: ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
หน่วยงานที่จัด :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: ดุจดาว บุญยอด Email :: bydao19@gmail.com เบอร์โทร :: 0816804640
วันที่อบรม 15/02/2565 - 31/03/2565 คะแนน 6.5
การบริการวิชาการความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ออนไลน์ “MT-SAH Lunch Talk” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สถานที่ :: สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หน่วยงานที่จัด :: สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ Email :: maneerut.sr@wu.ac.th เบอร์โทร :: 0890127869
วันที่อบรม 16/02/2565 - 23/02/2565 คะแนน 2.0
การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1 สมาคมมนุษยพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ปฐมบทจีโนมิกส์ประเทศไทย
สถานที่ :: โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์
หน่วยงานที่จัด :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นุสรา สัตย์เพริศพราย Email :: nusara.sat@gmail.com เบอร์โทร :: 0831893575
วันที่อบรม 17/02/2565 - 18/02/2565 คะแนน 11.0
2022 ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 2)
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: พิชยา พุ่มนิคม Email :: ppoomnik@orthoclinical.com เบอร์โทร :: 0619419825
วันที่อบรม 24/02/2565 - 24/02/2565 คะแนน 1.0
โครงการประชุมวิชาการประจำเดือน ครั้งที่ 2/2565 (505)
สถานที่ :: ห้องประชุมจุมภฎ 1-2 ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และระบบ Zoom meeting
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ชมนาด เล็บครุฑ Email :: training.nbc@redcross.or.th เบอร์โทร :: 022639600ต่อ1822
วันที่อบรม 24/02/2565 - 24/02/2565 คะแนน 2.0
MTC-LA-01 Online มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1
สถานที่ :: สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ (จัดผ่านระบบออนไลน์)
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: alee_baba_4@hotmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 105
วันที่อบรม 05/03/2565 - 06/03/2565 คะแนน 14.0
การบริการวิชาการความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ออนไลน์ “MT-SAH Lunch Talk” ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
สถานที่ :: สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หน่วยงานที่จัด :: สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ Email :: maneerut.sr@wu.ac.th เบอร์โทร :: 0890127869
วันที่อบรม 16/03/2565 - 23/03/2565 คะแนน 2.0