กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร “การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 3 (Workshop for biosafety officer: BSO-III)”
สถานที่ :: โรงแรมเอสดี อเวนิว
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 25/06/2561 - 29/06/2561 คะแนน 26.0
อบรม เรื่อง การบริหารความเสี่ยง
สถานที่ :: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 27/06/2561 - 27/06/2561 คะแนน 2.0
การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5
สถานที่ :: โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล
หน่วยงานที่จัด :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 28/06/2561 - 29/06/2561 คะแนน 11.5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย”
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 03/07/2561 - 06/07/2561 คะแนน 21.5
การตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียจากสิ่งส่งตรวจด้วยวิธีย้อมสีแกรม การเพาะเชื้อ และการตรวจหาสารพันธุกรรมในการวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสที่สำคัญและพบบ่อย
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 03/07/2561 - 06/07/2561 คะแนน 28.0
1st APAC Point-of-Care Coordinator Workshop
สถานที่ :: โรงแรม W Bangkok
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 03/07/2561 - 05/07/2561 คะแนน 16.8
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุคเทคนิคการแพทย์ 4.0
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 05/07/2561 - 06/07/2561 คะแนน 11.0
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 17th Asian Network for Clinical laboratory Standardization and Harmonization (ANCLS) International Congress และ Thai Society of Clinical Pathology Annual Scientific Meeting 2018 "Harmonization of Clinical Pathology & Standardization for Coagulation Laborator"
สถานที่ :: โรงแรมวินเซอร์ สวีสท์ แอนด์ คอนเวนชั่น
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 05/07/2561 - 06/07/2561 คะแนน 11.5
โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕
สถานที่ :: โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานที่จัด :: กรมควบคุมโรค
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 09/07/2561 - 13/07/2561 คะแนน 34.0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Method Verification and Uncertainty
สถานที่ :: อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 12/07/2561 - 13/07/2561 คะแนน 11.0