กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 8”
สถานที่ :: โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 20/01/2563 - 20/01/2563 คะแนน 5.0
Advanced Clinical Parameters in Sysmex XN-Series
สถานที่ :: คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เมดิทอป จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 23/01/2563 - 23/01/2563 คะแนน 3.0
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 13
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 24/01/2563 - 24/01/2563 คะแนน 6.5
Infertility Counselling: Basic to Psychological & Genetic Counselling in infertility
สถานที่ :: โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารี
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 27/01/2563 - 29/01/2563 คะแนน 19.0
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยา ครั้งที่ 1 เรื่อง "Antibody technology in the disruptive medical technology era"
สถานที่ :: สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) และ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 11/02/2563 - 13/02/2563 คะแนน 19.5
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 30
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 17/02/2563 - 19/02/2563 คะแนน 19.5
โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 31 ประจำปี 2563
สถานที่ :: ห้องประชุม ชั้น 11 และ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี
หน่วยงานที่จัด :: โรงพยาบาลราชวิถี
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 19/02/2563 - 21/02/2563 คะแนน 15.0
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Update in liver diseases and liver function tests
สถานที่ :: ห้อง 6-601 ตึก 6 อาคารพิฆเณศ Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 21/02/2563 - 21/02/2563 คะแนน 5.0
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2563 (The 10th ATE Conference and Workshop) เรื่อง From physiology to clinical application in ART lab
สถานที่ :: ณ ห้อง Ballroom ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 21/02/2563 - 21/02/2563 คะแนน 6.0
การวางแผนการควบคุมคุณภาพด้านการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ(Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry)
สถานที่ :: อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 12/03/2563 - 13/03/2563 คะแนน 11.5