กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลสู่มาตรฐานสากล ISO 15189
สถานที่ :: ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 23/08/2560 - 23/08/2560 คะแนน 5.0
โครงการประชุมวิชาการ "การบริการโลหิตอย่างปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ" โรงพยาบาลหาดใหญ่
สถานที่ :: ห้องประชุมนายแพทย์จำลอง บ่อเกิด ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลหาดใหญ่
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 23/08/2560 - 23/08/2560 คะแนน 5.0
อบรมวิชาการเรื่อง การจัดเก็บและส่งต่อสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 8
สถานที่ :: ห้องอติเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 24/08/2560 - 25/08/2560 คะแนน 8.5
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 รุ่นที่ 10
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 25/08/2560 - 27/08/2560 คะแนน 16.0
งานประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 15
สถานที่ :: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 25/08/2560 - 25/08/2560 คะแนน 5.0
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาด้านวิชาการและการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ เทคนิคการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
สถานที่ :: ห้องประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่
หน่วยงานที่จัด :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 26/08/2560 - 26/08/2560 คะแนน 7.0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ทางห้องปฏิบัติการ”
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 31/08/2560 - 01/09/2560 คะแนน 7.5
โครงการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ Z-Academy Roadshow 2017(Northeast)
สถานที่ :: ห้องประชุมโรงแรม Thames Valley Khao Yai
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ซี เมดิค จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 04/09/2560 - 04/09/2560 คะแนน 4.5
สัมมนาเชิงวิชาการ งาน Thailand Lab 2017
สถานที่ :: ไบเทค บางนา
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ซายน์เทค จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 06/09/2560 - 06/09/2560 คะแนน 6.0
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 2
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 08/09/2560 - 08/09/2560 คะแนน 8.0