กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562
สถานที่ :: โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์
หน่วยงานที่จัด :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 21/01/2562 - 21/01/2562 คะแนน 5.5
โครงการอภิปรายและสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
สถานที่ :: โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล กรุงเทพ
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 24/01/2562 - 24/01/2562 คะแนน 4.5
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 25
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 11/02/2562 - 13/02/2562 คะแนน 19.5
การตรวจวัณโรคทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Tuberculosis-Loop mediated isothermal amplification (TB-LAMP)
สถานที่ :: ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 11/02/2562 - 12/02/2562 คะแนน 10.0
การประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถึ ครั้งที่ 30
สถานที่ :: ห้องประชุมชั้น 11 และ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานที่จัด :: โรงพยาบาลราชวิถี
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 20/02/2562 - 22/02/2562 คะแนน 15.0
โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเทคนิคการแพทย์ประจำปี ม.พะเยา ครั้งที่ 2 เรื่อง Key success to R2R: From finding topic to publication and applications
สถานที่ :: โ่รงแรมเรือนเอื้องคำ
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 21/02/2562 - 22/02/2562 คะแนน 12.0
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 9
สถานที่ :: เชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 22/02/2562 - 22/02/2562 คะแนน 6.5
การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20
สถานที่ :: ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี
หน่วยงานที่จัด :: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 12/03/2562 - 15/03/2562 คะแนน 17.0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตซัวและปรสิตหนอนพยาธิในลำไส้”
สถานที่ :: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 14/03/2562 - 15/03/2562 คะแนน 13.0
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 16
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 21/03/2562 - 23/03/2562 คะแนน 19.0