กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การเจาะเก็บตัวอย่างเลือดและวิธีการเจาะเลือดด้วยระบบสุญญากาศ
สถานที่ :: รพ.สงขลานครินทร์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 22/01/2564 - 22/01/2564 คะแนน 2.0
การนำ Six Sigma มาใช้ในงานควบคุมคุณภาพงานห้อง
สถานที่ :: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 27/01/2564 - 27/01/2564 คะแนน 3.0
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 21
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 28/01/2564 - 30/01/2564 คะแนน 20.5
ประชุมวิชาการสัญจร ปี 2563 ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน
สถานที่ :: ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 29/01/2564 - 29/01/2564 คะแนน 6.0
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 34
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 08/02/2564 - 10/02/2564 คะแนน 20.0
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 1
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 06/03/2564 - 06/03/2564 คะแนน 4.0
การประชุมวิชาการประจำปี 2564 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
สถานที่ :: โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 17/03/2564 - 19/03/2564 คะแนน 18.5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะในการเก็บและนำส่งตัวอย่างเลือด สิ่งส่งตรวจ อื่นๆ เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการจัดการความปลอดภัยด้านชีวภาพ (Blood / Specimen Collection & Transportation with Biosafety Management)
สถานที่ :: โรงแรมสยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 17/03/2564 - 19/03/2564 คะแนน 20.0
การประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก เรื่อง “Recent Advances and Common Pitfalls in the Diagnosis of Kidney Disease”
สถานที่ :: โรงแรมวินทรี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 08/04/2564 - 09/04/2564 คะแนน 16.0
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 22
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 29/04/2564 - 01/05/2564 คะแนน 20.5