กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การประชุมวิชาการเรื่อง “Best Practice in Blood Transfusion Service 2022”
สถานที่ :: ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: พิชยา พุ่มนิคม Email :: ppoomnik@orthoclinical.com เบอร์โทร :: 0619419825
วันที่อบรม 07/12/2565 - 08/12/2565 คะแนน 0.0
ประชุมวิชาการสถาบันพยาธิวิทยา กรมแพทย์ทหารบก " New Technology for Better Diagnosis " วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565
สถานที่ :: ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: ร.ท.อดุลย์เดช ธรรมเมธากาญจน์ Email :: dreamdavil@gmail.com เบอร์โทร :: 0645395565
วันที่อบรม 07/12/2565 - 08/12/2565 คะแนน 8.0
โครงการประชุมโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อการพัฒนางานบริการโลหิต ภาค 2 ลพบุรี
สถานที่ :: ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Virtual Conference)
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ชมนาด เล็บครุฑ Email :: training.nbc@redcross.or.th เบอร์โทร :: 022639600ต่อ1822
วันที่อบรม 09/12/2565 - 09/12/2565 คะแนน 6.0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"พื้นฐานเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ รุ่นที่ 1"
สถานที่ :: ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้น 6 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นางกันยารัตน์ อินแผลง Email :: kanyarat_in@hotmail.com เบอร์โทร :: 0945470462
วันที่อบรม 15/12/2565 - 16/12/2565 คะแนน 10.0
การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565
สถานที่ :: โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ยู เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: พิมพ์วิมล บุญลุตินันท์ Email :: mobile7a@hotmail.com เบอร์โทร :: 088 2550254,045 255700
วันที่อบรม 16/12/2565 - 16/12/2565 คะแนน 7.0
โครงการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 10
สถานที่ :: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: วาสนา พิโลนพงศธร Email :: wassana.p@cmu.ac.th เบอร์โทร :: 053936026
วันที่อบรม 17/12/2565 - 18/12/2565 คะแนน 13.5
การบรรยายทางวิชาการออนไลน์หัวข้อ เรื่อง How to work on quality control of antimicrobial susceptibility testing
สถานที่ :: ห้องประชุม บ.คิวไบโอซายน์ & online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: กัญญวีร์ อุ่นแสงจันทร์ Email :: kunyawee.a@qbiosci.com เบอร์โทร :: 092-224-6271
วันที่อบรม 21/12/2565 - 21/12/2565 คะแนน 2.0
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาวิชาการทางห้องปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) 2022 ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 12)
สถานที่ :: online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: พิชยา พุ่มนิคม Email :: ppoomnik@orthoclinical.com เบอร์โทร :: 0619419825
วันที่อบรม 22/12/2565 - 22/12/2565 คะแนน 1.0
โครงการประชุมวิชาการประจำเดือน ครั้งที่ 10/2565 (513)
สถานที่ :: ห้องประชุมจุมภฎ 1-2 ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และระบบ Zoom meeting
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ชมนาด เล็บครุฑ Email :: training.nbc@redcross.or.th เบอร์โทร :: 022639600ต่อ1822
วันที่อบรม 22/12/2565 - 22/12/2565 คะแนน 2.0
การประชุมวิชาการ 25th Bangkok International Symposium on HIV Medicine ครั้งที่ 25
สถานที่ :: ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร และ online
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ชมนาด เล็บครุฑ Email :: training.nbc@redcross.or.th เบอร์โทร :: 022639600ต่อ1822
วันที่อบรม 18/01/2566 - 20/01/2566 คะแนน 18.5