กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 30 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
สถานที่ :: ผ่านระบบ Zoom
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นาย ธนากร ศรีแสนใช้ Email :: virology.a.t@gmail.com เบอร์โทร :: 024197306, 0919541959
วันที่อบรม 29/11/2564 - 30/11/2564 คะแนน 9.0
อบรมหลักสูตร การให้ความรู้สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล”
สถานที่ :: สถาบันบำราศนราดูร
หน่วยงานที่จัด :: กรมควบคุมโรค
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: อ้อยใจ โคตรหนองปิง Email :: aoy0912@hotmail.com เบอร์โทร :: 025903443/0818590119
วันที่อบรม 29/11/2564 - 01/12/2564 คะแนน 16.0
ประชุมวิชาการ Workshop in Medical Genetics and Genomics
สถานที่ :: ประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ (virtual conference)
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: บุษกร จักขุจันทร Email :: bussakorn.jak@mahidol.ac.th เบอร์โทร :: 022012269
วันที่อบรม 03/12/2564 - 03/12/2564 คะแนน 8.0
19th TSH Webinar Philadelphia chromosome-positive leukemia
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมโลหิตวิทยา
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: น.ส.พนัชกร บ่อทอง Email :: umtsh23@gmail.com เบอร์โทร :: 095-9456691
วันที่อบรม 10/12/2564 - 10/12/2564 คะแนน 2.0
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ แนวทางการจำแนกชนิดของเชื้อ และทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพแก่บุคคลากรขั้นสูง ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ BD Phoenix M50
สถานที่ :: ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ณัฐฐา ตระกูลสุนทรชัย Email :: nutta.tragulsoontornchai@bd.com เบอร์โทร :: 0876854485
วันที่อบรม 20/12/2564 - 26/01/2565 คะแนน 5.0
แอนติบอดี: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
สถานที่ :: Medical Leaders Thailand
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวชลลัดดา ทาศรีภู Email :: cholladda@asec-frontier.com เบอร์โทร :: 0872340420
วันที่อบรม 21/12/2564 - 21/12/2564 คะแนน 2.0
โครงการประชุมวิชาการประจำเดือน ครั้งที่ 9/2564(503)
สถานที่ :: ห้องประชุมจุมภฎ 1-2 ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และระบบ Zoom meeting
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ชมนาด เล็บครุฑ Email :: training.nbc@redcross.or.th เบอร์โทร :: 022639600ต่อ1822
วันที่อบรม 23/12/2564 - 23/12/2564 คะแนน 2.0
24th Bangkok International Symposium on HIV Medicine
สถานที่ :: ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Virtual Conference)
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ชมนาด เล็บครุฑ Email :: training.nbc@redcross.or.th เบอร์โทร :: 022639600ต่อ1822
วันที่อบรม 19/01/2565 - 21/01/2565 คะแนน 13.5
  • 1