กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 18
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 19/09/2562 - 21/09/2562 คะแนน 19.0
โครงการประชุมวิชาการ The 12th Pacific Society for Reproductive Medicine : The Future is Now
สถานที่ :: ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 24/09/2562 - 27/09/2562 คะแนน 20.5
หลักสูตรฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ผ่านการประชุมทางไกล Roche Connect the Dots: eLearning practices sharing (Teleconference) ครั้งที่ 3
สถานที่ :: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 25/09/2562 - 25/09/2562 คะแนน 1.5
Thailand Lab 2019
สถานที่ :: ไบเทค บางนา
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 25/09/2562 - 27/09/2562 คะแนน 9.5
“ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสาหรับห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ไทย” Technological Advances of Thailand Medical Laboratory Forum 2019
สถานที่ :: โรงแรม Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit จ.กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทเฟิร์มเมอร์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 26/09/2562 - 26/09/2562 คะแนน 6.5
สัมมนาเชิงวิชาการ Z-Academy Roadshow 2019 ครั้งที่ 11 (Northern Region)
สถานที่ :: โรงแรมยูนิมมาน
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ซี เมดิค จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 26/09/2562 - 27/09/2562 คะแนน 5.0
สัมมนาวิชาการ 9th Sysmex Scientific Seminar & 20th Anniversary Sysmex (Thailand)
สถานที่ :: โรงแรมแบงค็อก แมริออท มากีส์ ควีนส์ ปาร์ค
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 27/09/2562 - 27/09/2562 คะแนน 5.0
Roche Connect the Dots
สถานที่ :: อบรมผ่านทาง Internet
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 04/10/2562 - 04/10/2562 คะแนน 1.5
เทคนิคการแพทย์วิจัย เรื่อง การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ “จากไม่รู้สู่ความชำนาญระดับชาติและนานาชาติ”
สถานที่ :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 01/11/2562 - 01/11/2562 คะแนน 5.5
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ :: โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 06/11/2562 - 08/11/2562 คะแนน 17.0