กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร Roche Connect the Dots: Trend of Molecular Diagnostics in Healthcare
สถานที่ :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านระบบออนไลน์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 02/12/2563 - 02/12/2563 คะแนน 1.0
การบรรยายทางวิชาการหัวข้อเรื่อง Management of Bacterial infectious disease and antimicrobial Resistance Bacteria
สถานที่ :: ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 04/12/2563 - 04/12/2563 คะแนน 3.0
ประชุมวิชาการธนาคารเลือดประจำปี 2021
สถานที่ :: ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 07/12/2563 - 08/12/2563 คะแนน 11.0
ORTHO Transfusion Medicine : Online Education Program (ครั้งที่ 6)
สถานที่ :: Webinar
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 15/12/2563 - 15/12/2563 คะแนน 1.0
การอบรมการออกและวิเคราะห์ข้อสอบ MCQ ตามสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
สถานที่ :: ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 15/12/2563 - 15/12/2563 คะแนน 6.0
Road to Eliminate Syphilis in Thailand during COVID-19 Pandemic
สถานที่ :: สัมมนา on line
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 15/12/2563 - 15/12/2563 คะแนน 1.5
Social Media Beware and Be Aware
สถานที่ :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านระบบออนไลน์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 16/12/2563 - 16/12/2563 คะแนน 1.0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางชีวโมเลกุลเรื่อง การออกแบบ การตรวจวิเคราะห์และแปลผลทางการแพทย์แม่นยา (Precision Medicine)
สถานที่ :: ห้องบรรยาย 416 และ ห้องปฏิบัติการ 415 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้น 4 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 16/12/2563 - 18/12/2563 คะแนน 16.5
How to set up Molecular Laboratory
สถานที่ :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านระบบออนไลน์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 16/12/2563 - 16/12/2563 คะแนน 1.0
การดำเนินการโครงการการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ปีงบประมาณ 2564
สถานที่ :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 17/12/2563 - 18/12/2563 คะแนน 11.0