กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย"
สถานที่ :: กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 03/07/2560 - 06/07/2560 คะแนน 23.5
การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบิน
สถานที่ :: บริษัทเมดิทอป จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เมดิทอป จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 04/07/2560 - 04/07/2560 คะแนน 3.0
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 10 "ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม ๔.๐"
สถานที่ :: อิมแพ็คเมืองทองธานี
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 05/07/2560 - 07/07/2560 คะแนน 13.0
การประชุมวิชาการ The 5th Meeting of South East Asian Pharmacogenomics Research Network (SEAPharm) Symposium for Genetic and Genomic-Guided Personalized Medicine in south East Asia
สถานที่ :: โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 14/07/2560 - 15/07/2560 คะแนน 5.0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ชันสูตร เรื่อง สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา
สถานที่ :: อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 17/07/2560 - 19/07/2560 คะแนน 18.0
โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง “Key Evidence on Infection Prevention and Control”
สถานที่ :: โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานที่จัด :: กรมควบคุมโรค
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 17/07/2560 - 21/07/2560 คะแนน 34.0
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประสานงานคุณภาพเครื่องตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดดูแลผู้ป่วย ในโรงพยาบาล (Point-of-Care Coordinator Certification Course)
สถานที่ :: โรงแรมโนโวเทล แบงค์คอก สยามสแควร์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 17/07/2560 - 18/07/2560 คะแนน 16.0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การควบคุมคุณภาพภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการคมีคลินิก"
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 18/07/2560 - 19/07/2560 คะแนน 9.5
โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการจากงานประจำสู่งานวิจัย
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 18/07/2560 - 19/07/2560 คะแนน 11.0
การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์สัญจรครั้งที่ 11
สถานที่ :: ห้องประชุมนิมมานรดี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแทพย์ที่ 3
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 18/07/2560 - 18/07/2560 คะแนน 5.5