กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร โครงการอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) รุ่นที่ 6 เรื่อง Clinician perspective on HbA1C as a monitoring tool และ challenge in HbA1C measurement
สถานที่ :: ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารพยาธิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 24/07/2562 - 24/07/2562 คะแนน 2.0
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ “CMDL รับฟังเสียงผู้รับบริการ”
สถานที่ :: อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 24/07/2562 - 24/07/2562 คะแนน 2.0
Medical Technologists in Disruption ERA
สถานที่ :: โรงแรมมิลเลเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 24/07/2562 - 25/07/2562 คะแนน 6.5
“Milestones in Systemic Autoimmune Disease (SARD): From ANA Screen to Disease Specific New Paradigm"
สถานที่ :: โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 24/07/2562 - 24/07/2562 คะแนน 5.0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและการรายงานผลตามมาตรฐานสากล"
สถานที่ :: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 25/07/2562 - 26/07/2562 คะแนน 13.0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Method Verification and Uncertainty
สถานที่ :: อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด นครปฐม
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 30/07/2562 - 31/07/2562 คะแนน 11.0
เทคนิคการแพทย์วิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ
สถานที่ :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 31/07/2562 - 01/08/2562 คะแนน 9.0
Laboratory academic update for medical technologist
สถานที่ :: โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทเฟิร์มเมอร์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 31/07/2562 - 31/07/2562 คะแนน 6.0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Statistics for Clinical Laboratory: Management System
สถานที่ :: อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด นครปฐม
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 01/08/2562 - 02/08/2562 คะแนน 11.0
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง New update for Urinalysis test
สถานที่ :: โรงแรม แคนทารี (KANTARY HOTEL)
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท วายดีไดซ์นอสติคส์(ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 01/08/2562 - 01/08/2562 คะแนน 5.5