กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร Webinar "Pre-analytical factors in infectious disease assays"
สถานที่ :: Webinar (Online)
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 08/04/2563 - 08/04/2563 คะแนน 1.0
Lunch Symposium ระบบคุณภาพในห้องปฏิบัติการและระบบการบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพ
สถานที่ :: กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 09/04/2563 - 09/04/2563 คะแนน 1.0
High Sensitive Troponin I and Acute Myocardial Infarction Guideline
สถานที่ :: ห้องประชุมของบริษัทแอ๊บบอตลาบอแรตอรีส จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 20/04/2563 - 24/04/2563 คะแนน 3.0
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2563
สถานที่ :: ห้องประชุม 6A อาคารทันตกรรม ชั้น6 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 22/04/2563 - 22/04/2563 คะแนน 2.0
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Practical Points in Clinical Laboratory
สถานที่ :: โรงแรม เอส ดี อเวนิว
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 23/04/2563 - 24/04/2563 คะแนน 8.5
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
สถานที่ :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 24/04/2563 - 24/04/2563 คะแนน 1.0
ประชุมวิชาการสัญจร ปี 2563 ครั้งที่ 1
สถานที่ :: ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 24/04/2563 - 24/04/2563 คะแนน 6.0
โครงการประชุมวิชาการ ระบบแพทย์ทางไกล: บทบาทใหม่ของนักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในยุค 4.0 (Telemedicine: The new role of medical technologist and healthcare provider in the 4.0 era)
สถานที่ :: ห้อง 6-601 ตึก 6 อาคาร พระพิฆเนศ มหาวิทยาลัยรังสิต
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 25/04/2563 - 25/04/2563 คะแนน 6.0
The 1st International Conference on Medical Mycology in Asia 2020, Bangkok, Thailand
สถานที่ :: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 07/05/2563 - 09/05/2563 คะแนน 27.5
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 33
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 11/05/2563 - 12/05/2563 คะแนน 14.5