กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแยกวินิจฉัยเชื้อราสำคัญทางการแพทย์ (Identification of medically important fungi) และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Medical Mycology Workshop
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 24/03/2562 - 24/03/2562 คะแนน 5.5
ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562
สถานที่ :: โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 26/03/2562 - 29/03/2562 คะแนน 20.5
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2562
สถานที่ :: ห้องประชุม 6A อาคารทันตกรรม ชั้น 6 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 26/03/2562 - 26/03/2562 คะแนน 2.0
อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล cobas Academy -X5 (Molecular)
สถานที่ :: บริษัทโรชไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 28/03/2562 - 29/03/2562 คะแนน 12.0
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 10
สถานที่ :: สงขลา
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 29/03/2562 - 29/03/2562 คะแนน 6.5
ประชุมวิชาการสัญจร 4 ภาคครั้งที่ 1
สถานที่ :: ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 29/03/2562 - 29/03/2562 คะแนน 5.0
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2562
สถานที่ :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 31/03/2562 - 31/03/2562 คะแนน 6.0
โครงการอบรมระยะสั้นด้านเมแทโบโลมิกส์ทางคลินิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ "มุ่งสู่การแพทย์แม่นยำ"
สถานที่ :: ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 02/04/2562 - 05/04/2562 คะแนน 24.0
การวางแผนการควบคุมคุณภาพด้านการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอย่า งมีประสิทธิภาพ(Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry)
สถานที่ :: อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด นครปฐม
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 04/04/2562 - 05/04/2562 คะแนน 11.0
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 30
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 08/04/2562 - 09/04/2562 คะแนน 15.0