กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร The utility of HE4 and ROMA-next steps in early diagnosis of ovarian cancer
สถานที่ :: Video Conference
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ธนาภรณ์ ชีวาเสถียรชัยพร Email :: thanaporn.cheewastienchaiyaporn@abbott.com เบอร์โทร :: +666 59373569
วันที่อบรม 10/08/2565 - 10/08/2565 คะแนน 1.0
การบริการวิชาการความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ออนไลน์ “MT-SAH Lunch Talk” ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
สถานที่ :: สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หน่วยงานที่จัด :: สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ Email :: maneerut.sr@wu.ac.th เบอร์โทร :: 0890127869
วันที่อบรม 17/08/2565 - 24/08/2565 คะแนน 2.0
โครงการการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ "Quantiferon TB"
สถานที่ :: บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ศศิกานต์ ศิริพุฒิสรรค์ Email :: sasikarn.si@nhealth-asia.com เบอร์โทร :: 097-1874013
วันที่อบรม 18/08/2565 - 18/08/2565 คะแนน 2.0
โครงการประชุมวิชาการประจำเดือน ครั้งที่ 6/2565 (509)
สถานที่ :: ห้องประชุมจุมภฎ 1-2 ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และระบบ Zoom meeting
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ชมนาด เล็บครุฑ Email :: training.nbc@redcross.or.th เบอร์โทร :: 022639600ต่อ1822
วันที่อบรม 18/08/2565 - 18/08/2565 คะแนน 2.0
Key Things You Should Know about Herpes Simplex Virus?
สถานที่ :: Video Conference
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ธนาภรณ์ ชีวาเสถียรชัยพร Email :: thanaporn.cheewastienchaiyaporn@abbott.com เบอร์โทร :: +666 59373569
วันที่อบรม 18/08/2565 - 18/08/2565 คะแนน 1.0
ประชุมสัมมนาเรื่อง“Laboratory academic update for medical technologist: การเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นปัจจุบันทางด้านวิชาการสำหรับนักเทคนิคการแพทย์”
สถานที่ :: โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทเฟิร์มเมอร์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: นายเปรมวิชช์ วีรสังค์สาคร Email :: mintoa2002@gmail.com เบอร์โทร :: 0863564636
วันที่อบรม 19/08/2565 - 19/08/2565 คะแนน 5.0
โครงการประชุมวิชาการ The 2nd Asia Pacific Workshop and Conference on Molecular Medicine
สถานที่ :: คณะสหเวชสาสตร์ ม.บุรพา
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: กนกพร ศรีสุจริตพานิช Email :: kanokporns@go.buu.ac.th เบอร์โทร :: 0981563266
วันที่อบรม 22/08/2565 - 27/08/2565 คะแนน 23.0
โครงการประชุมเครือข่ายภาคฯ (ภาคนครศรีธรรมราช)
สถานที่ :: ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Virtual Conference)
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ชมนาด เล็บครุฑ Email :: training.nbc@redcross.or.th เบอร์โทร :: 022639600ต่อ1822
วันที่อบรม 23/08/2565 - 23/08/2565 คะแนน 6.0
TIQcon™ Lab (24.08.2022)
สถานที่ :: ไม่มีสถานที่ประชุม รับฟังผ่านแพลตฟอร์มเฉพาะของบริษัทฯ
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: คุณเฉลิมขวัญ มากจริง Email :: chalermkwan.markjing@contractors.roche.com เบอร์โทร :: 0859182353
วันที่อบรม 24/08/2565 - 24/08/2565 คะแนน 2.0
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาวิชาการทางห้องปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) 2022 ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 9)
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: พิชยา พุ่มนิคม Email :: ppoomnik@orthoclinical.com เบอร์โทร :: 0619419825
วันที่อบรม 25/08/2565 - 25/08/2565 คะแนน 1.0