กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร “การประยุกต์ใช้งาน Sigma Metric ในการควบคุมคุณภาพทางโลหิตวิทยา”
สถานที่ :: สัมนาออนไลน์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ไมนด์เรย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 28/09/2564 - 28/09/2564 คะแนน 1.0
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "Pitfalls in Hematology and Clinical Microscopy Proficiency Testing Program" ประจำปี 2564
สถานที่ :: ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 28/09/2564 - 30/09/2564 คะแนน 4.5
MTC-LA-08 Plus Online การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 2
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 30/09/2564 - 02/10/2564 คะแนน 18.0
การเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำ-การประเมินผู้ป่วยและการเตรียมความพร้อมในกระบวนการ (Blood Collection via Venipuncture – Patient Assessment and Procedure Preparation)
สถานที่ :: Online Webinar Platform
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 30/09/2564 - 30/09/2564 คะแนน 1.0
สัมมนาทางวิชาการผ่านระบบ Online Webinar
สถานที่ :: Online Conference Room Science Tech Co.,Ltd.
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ซายน์เทค จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 01/10/2564 - 31/10/2564 คะแนน 4.0
โครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก
สถานที่ :: Online ผ่านทางโปรแกรม ZOOM
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 06/10/2564 - 08/12/2564 คะแนน 13.5
Circulating Extracellular Vesicles: Pathophysiology and Clinical Implications in Thalassemia
สถานที่ :: Medical Leaders Thailand
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 08/10/2564 - 08/10/2564 คะแนน 1.0
Circulating Extracellular Vesicles: Pathophysiology and Clinical Implications in Thalassemia
สถานที่ :: Medical Leaders Thailand platform (online)
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 08/10/2564 - 08/10/2564 คะแนน 1.5
Education Program for changing new platform to laboratory
สถานที่ :: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 19/10/2564 - 21/10/2564 คะแนน 4.5
Guideline on HIV Laboratory Testing
สถานที่ :: Video Conference
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 10/11/2564 - 10/11/2564 คะแนน 2.0