กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร โครงการอบรม ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment –General requirements for proficiency testing
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: ภาคภูมิ กำจัด Email :: eqamtmu@gmail.com เบอร์โทร :: 06 3895 1287
วันที่อบรม 28/03/2566 - 28/03/2566 คะแนน 5.5
ประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมที่ก้าวหน้า สู่การรักษาที่ก้าวไกล"
สถานที่ :: ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวพิริยา ศิริวรรณ Email :: phiriya.sir@mahidol.edu เบอร์โทร :: 024192678
วันที่อบรม 29/03/2566 - 31/03/2566 คะแนน 22.5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 13528:2022 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: ภาคภูมิ กำจัด Email :: eqamtmu@gmail.com เบอร์โทร :: 06 3895 1287
วันที่อบรม 29/03/2566 - 30/03/2566 คะแนน 13.0
โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2566
สถานที่ :: ห้องประชุมชั้น 11 และ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี
หน่วยงานที่จัด :: โรงพยาบาลราชวิถี
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: ชาญยุทธ ป้องกัน Email :: cpongkun@gmail.com เบอร์โทร :: 0952651535
วันที่อบรม 04/04/2566 - 05/04/2566 คะแนน 13.0
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 1 ปี 2566
สถานที่ :: อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: alee_baba_4@hotmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 104
วันที่อบรม 08/04/2566 - 08/04/2566 คะแนน 4.0
โครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ประจำปี 2566
สถานที่ :: ห้องประชุมภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 2
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวเบญจพร เถาว์โท Email :: benbenthaowto@gmail.com เบอร์โทร :: 0992852335
วันที่อบรม 12/04/2566 - 31/05/2566 คะแนน 16.5
ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2566
สถานที่ :: The Berkeley Hotel Pratunam
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ชมนาด เล็บครุฑ Email :: training.nbc@redcross.or.th เบอร์โทร :: 022639600ต่อ1822
วันที่อบรม 18/04/2566 - 21/04/2566 คะแนน 25.0
การอบรมหลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี ด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV self-screening test) จำนวน 2 รุ่น
สถานที่ :: ห้องประชุมโรงแรมเดอะไทด์ บางแสน จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานที่จัด :: กรมควบคุมโรค
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวนริณี เณรจาที Email :: narinee_26@hotmail.com เบอร์โทร :: 085-2892738
วันที่อบรม 19/04/2566 - 27/04/2566 คะแนน 19.5
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตโปรตีนรีคอมบิเแนนท์สำหรับการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: รศ.นิชา เจริญศรี Email :: nicha@kku.ac.th เบอร์โทร :: 043202086
วันที่อบรม 24/04/2566 - 28/04/2566 คะแนน 25.0
Abbott Education Web series: Immunology Troubleshooting#2
สถานที่ :: บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: นายณัฐพงศ์ กาญจนาพงศาเวช Email :: nattapong.kanchanapongsawech@abbott.com เบอร์โทร :: 089-2026249
วันที่อบรม 27/04/2566 - 27/04/2566 คะแนน 2.0