กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร ประชุมวิชาการ กลุ่มผู้ใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ จำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ด้วยเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561
สถานที่ :: โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 20/02/2561 - 21/02/2561 คะแนน 9.5
การประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 29
สถานที่ :: โรงพยาบาลราชวิถี
หน่วยงานที่จัด :: โรงพยาบาลราชวิถี
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 21/02/2561 - 23/02/2561 คะแนน 16.0
การประชุมโครงการเครือข่ายวิจัยนานาชาติ เครือข่ายเภสัชพันธุศาสตร์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 1 (The 1st SEAPHARM-IRN meeting in Bangkok)
สถานที่ :: ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและห้องประชุมชั้น 23 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 22/02/2561 - 23/02/2561 คะแนน 12.0
การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52
สถานที่ :: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมโลหิตวิทยา
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 04/03/2561 - 07/03/2561 คะแนน 29.5
งานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 19
สถานที่ :: ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี
หน่วยงานที่จัด :: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 13/03/2561 - 16/03/2561 คะแนน 15.5
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 4
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 15/03/2561 - 15/03/2561 คะแนน 7.0
Roche Scientific Days 2018
สถานที่ :: โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 21/03/2561 - 23/03/2561 คะแนน 10.0
การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189
สถานที่ :: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หน่วยงานที่จัด :: สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 22/03/2561 - 23/03/2561 คะแนน 11.5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 7
สถานที่ :: ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 22/03/2561 - 23/03/2561 คะแนน 11.5
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 26
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 26/03/2561 - 27/03/2561 คะแนน 14.5