กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร webinar 2021 Winnergy medical 2 (Clinical practice guideline of Convalescent plasma for COVID-19 patients)
สถานที่ :: บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 05/03/2564 - 05/03/2564 คะแนน 2.0
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 1
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 06/03/2564 - 06/03/2564 คะแนน 4.0
ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 2)
สถานที่ :: Webinar
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 15/03/2564 - 15/03/2564 คะแนน 1.0
การประชุมวิชาการประจำปี 2564 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
สถานที่ :: โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 17/03/2564 - 19/03/2564 คะแนน 18.5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะในการเก็บและนำส่งตัวอย่างเลือด สิ่งส่งตรวจ อื่นๆ เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการจัดการความปลอดภัยด้านชีวภาพ (Blood / Specimen Collection & Transportation with Biosafety Management)
สถานที่ :: โรงแรมสยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 17/03/2564 - 19/03/2564 คะแนน 20.0
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 Enhancing TRUST in Healthcare
สถานที่ :: Virtual Conference
หน่วยงานที่จัด :: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 17/03/2564 - 19/03/2564 คะแนน 19.0
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทีนิคการแพทย์ "การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ"
สถานที่ :: Microsoft Team
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 17/03/2564 - 17/03/2564 คะแนน 2.0
MTC-LA-01 Online มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 1
สถานที่ :: สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 18/03/2564 - 19/03/2564 คะแนน 14.5
Six Sigma Driven QC in Serology
สถานที่ :: สัมมนาออนไลน์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 18/03/2564 - 25/05/2564 คะแนน 4.5
โครงการอบรมทางไกล (Online) เรื่่อง "บุหรี่ไฟฟ้า...อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม และบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์กับการช่วยเลิกบุหรี่"
สถานที่ :: สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 22/03/2564 - 22/03/2564 คะแนน 3.0