กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา"
สถานที่ :: อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ถ.พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 18/11/2562 - 20/11/2562 คะแนน 18.0
Coagulation Testing: National Guidelines and Assuring Laboratory Quality
สถานที่ :: โรงแรมเคปดารารีสอร์ท
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทเมด-วัน จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 22/11/2562 - 23/11/2562 คะแนน 5.0
มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 Thailand LA Forum 2019
สถานที่ :: ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 24/11/2562 - 26/11/2562 คะแนน 14.5
หลักสูตรฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ผ่านการประชุมทางไกล Roche Connect the Dots: eLearning practices sharing (Teleconference) ครั้งที่ 4
สถานที่ :: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 25/11/2562 - 25/11/2562 คะแนน 1.5
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 4/2562
สถานที่ :: ห้องประชุม 6A อาคารทันตกรรม ชั้น6 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 03/12/2562 - 03/12/2562 คะแนน 2.0
โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเทคนิคการแพทย์ประจำปี ม.พะเยา ครั้งที่ 2 เรื่อง "Key success factors in routine problem solving"
สถานที่ :: โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 03/12/2562 - 04/12/2562 คะแนน 10.0
ประชุมวิชาการสัญจรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
สถานที่ :: ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 09/12/2562 - 09/12/2562 คะแนน 5.5
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เรื่อง “การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย”
สถานที่ :: อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 18/12/2562 - 20/12/2562 คะแนน 16.5
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 32
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 06/01/2563 - 07/01/2563 คะแนน 14.5
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 13
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 24/01/2563 - 24/01/2563 คะแนน 6.5