กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร หลักสูตรฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ผ่านการประชุมทางไกล (Teleconference) Roche Connect the Dots: eLearning practice sharing ครั้งที่ 1
สถานที่ :: Teleconference
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 27/05/2562 - 27/05/2562 คะแนน 1.5
ประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจำปีครั้งที่ 43
สถานที่ :: โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 28/05/2562 - 31/05/2562 คะแนน 16.0
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 26
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 03/06/2562 - 04/06/2562 คะแนน 19.5
โครงการอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) รุ่นที่ 5 เรื่อง Molecular diagnosis and drug sensitivity of Tuberculous bacteria
สถานที่ :: ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารพยาธิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 12/06/2562 - 12/06/2562 คะแนน 2.0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง ครั้งที่ 4
สถานที่ :: ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 19/06/2562 - 21/06/2562 คะแนน 19.5
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 17
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 20/06/2562 - 22/06/2562 คะแนน 19.0
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติทางชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ (National and International Conference on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019: Research and Innovation for Health)
สถานที่ :: โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช
หน่วยงานที่จัด :: สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 20/06/2562 - 21/06/2562 คะแนน 10.5
หลักสูตรฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ผ่านการประชุมทางไกล Roche Connect the Dots: eLearning practices sharing (Teleconference) ครั้งที่ 2
สถานที่ :: โรงพยาบาลรามาธิบดี
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 25/06/2562 - 25/06/2562 คะแนน 1.5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย
สถานที่ :: ห้องประชุมพิสิฐฎ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 และห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก ชั้น 5 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 02/07/2562 - 05/07/2562 คะแนน 23.0
เทคนิคการแพทย์วิจัย เรื่อง การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเพิ่มคุณค่างานวิจัย การนำไปใช้ประโยชน์ และแหล่งเงินทุน
สถานที่ :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 04/07/2562 - 05/07/2562 คะแนน 9.0