กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20
สถานที่ :: ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี
หน่วยงานที่จัด :: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 12/03/2562 - 15/03/2562 คะแนน 17.0
“Spill Response: Principle and Practice”
สถานที่ :: ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 13/03/2562 - 13/03/2562 คะแนน 4.0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตซัวและปรสิตหนอนพยาธิในลำไส้”
สถานที่ :: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 14/03/2562 - 15/03/2562 คะแนน 13.0
“การควบคุมคุณภาพการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์”
สถานที่ :: โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทเฟิร์มเมอร์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 15/03/2562 - 15/03/2562 คะแนน 6.0
อบรมระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 15189:2012, ISO15190:2003 และมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 (LA)
สถานที่ :: ห้องประชุมแผนกศูนย์ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ รพ. มงกุฎวัฒนะ
หน่วยงานที่จัด :: โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 15/03/2562 - 15/03/2562 คะแนน 3.0
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2562
สถานที่ :: อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
หน่วยงานที่จัด :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 18/03/2562 - 20/03/2562 คะแนน 10.0
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 16
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 21/03/2562 - 23/03/2562 คะแนน 19.0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 8
สถานที่ :: ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 21/03/2562 - 22/03/2562 คะแนน 11.0
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จุลชีววิทยาคลินิกยุคใหม่: ความท้าทายและแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น (Modern clinical microbiology: new challenges and solutions for better and faster results)
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 23/03/2562 - 23/03/2562 คะแนน 5.5
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแยกวินิจฉัยเชื้อราสำคัญทางการแพทย์ (Identification of medically important fungi) และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Medical Mycology Workshop
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 24/03/2562 - 24/03/2562 คะแนน 5.5