กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร The 14th ATE Conference and Workshop เรื่อง ‘Genetics Beyond PGT-A’
สถานที่ :: At Nimman Convention Centre และ ATE training center
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย (สน.พอ.)
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: วราภรณ์ ภิรมย์เลิศอมร Email :: wpiromle@gmail.com เบอร์โทร :: 0818846267
วันที่อบรม 15/12/2566 - 16/12/2566 คะแนน 10.0
การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา คูวามปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 12
สถานที่ :: ห้งอประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: วาสนา พิโลนพงศธร Email :: research-ams@cmu.ac.th เบอร์โทร :: 053-936026
วันที่อบรม 16/12/2566 - 17/12/2566 คะแนน 13.5
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์
สถานที่ :: The Legacy Hotel
หน่วยงานที่จัด :: กรมควบคุมโรค
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวธุวาพร สุวรรณลา Email :: tuvaporn15@gmail.com เบอร์โทร :: 025903128
วันที่อบรม 18/12/2566 - 22/12/2566 คะแนน 25.0
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ISO 15189 15190 Day
สถานที่ :: อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: สุภาพร จงไกรรัตนกุล Email :: supaporn.jongkrairattanakun@contractors.roche.com เบอร์โทร :: 085-9182337
วันที่อบรม 18/12/2566 - 19/12/2566 คะแนน 13.0
มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พื้นฐาน EP. 1 ตอน มาตรฐานทางธนาคารเลือด
สถานที่ :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ผศ.ดร.ณัฐมน นิยมเดชา Email :: nissaree.fy@gmail.com เบอร์โทร :: 0868389005
วันที่อบรม 19/12/2566 - 19/12/2566 คะแนน 3.0
อบรมระยะสั้น งานบริการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ครั้งที่ 23
สถานที่ :: ห้องประชุมจุมภฎ 1-2 ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และระบบ Zoom meeting
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ชมนาด เล็บครุฑ Email :: training.nbc@redcross.or.th เบอร์โทร :: 022639600ต่อ1822
วันที่อบรม 20/12/2566 - 22/12/2566 คะแนน 14.0
โครงการอบรม 26th Bangkok International Symposium on HIV Medicine
สถานที่ :: ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ชมนาด เล็บครุฑ Email :: training.nbc@redcross.or.th เบอร์โทร :: 022639600ต่อ1822
วันที่อบรม 17/01/2567 - 19/01/2567 คะแนน 15.5
โครงการอบรมระยะสั่นด้านมัลติโอมิกส์
สถานที่ :: อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: คุณโชติกา Email :: Chotika_c@kkumail.com เบอร์โทร :: 0850138670
วันที่อบรม 18/01/2567 - 02/02/2567 คะแนน 25.0
โครงการอบรมบริการวิชาการ ประจำปี 2567 "Empowering Wellbeing: The Future of Personalized Healthcare"
สถานที่ :: โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ผศ.ดร.สุภาพร ขำจันทร์ Email :: supaporn.kh@up.ac.th เบอร์โทร :: 0892688883
วันที่อบรม 18/01/2567 - 19/01/2567 คะแนน 12.5
หลักสูตรการให้ความรู้สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 18 เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” สำหรับเทคนิคการแพทย์
สถานที่ :: ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
หน่วยงานที่จัด :: กรมควบคุมโรค
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: อ้อยใจ โคตรหนองปิง Email :: aoy0912@hotmail.com เบอร์โทร :: 0818590119
วันที่อบรม 22/01/2567 - 26/01/2567 คะแนน 25.0