กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร โครงการประชุมวิชาการ The 2nd Asia Pacific Workshop and Conference on Molecular Medicine
สถานที่ :: คณะสหเวชสาสตร์ ม.บุรพา
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: กนกพร ศรีสุจริตพานิช Email :: kanokporns@go.buu.ac.th เบอร์โทร :: 0981563266
วันที่อบรม 22/08/2565 - 27/08/2565 คะแนน 23.0
โครงการประชุมเครือข่ายภาคฯ (ภาคนครศรีธรรมราช)
สถานที่ :: ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Virtual Conference)
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ชมนาด เล็บครุฑ Email :: training.nbc@redcross.or.th เบอร์โทร :: 022639600ต่อ1822
วันที่อบรม 23/08/2565 - 23/08/2565 คะแนน 6.0
TIQcon™ Lab (24.08.2022)
สถานที่ :: ไม่มีสถานที่ประชุม รับฟังผ่านแพลตฟอร์มเฉพาะของบริษัทฯ
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: คุณเฉลิมขวัญ มากจริง Email :: chalermkwan.markjing@contractors.roche.com เบอร์โทร :: 0859182353
วันที่อบรม 24/08/2565 - 24/08/2565 คะแนน 2.0
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาวิชาการทางห้องปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) 2022 ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 9)
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: พิชยา พุ่มนิคม Email :: ppoomnik@orthoclinical.com เบอร์โทร :: 0619419825
วันที่อบรม 25/08/2565 - 25/08/2565 คะแนน 1.0
โครงการอบรมระยะสั้นงานบริการโลหิตฯ ครั้งที่ 22
สถานที่ :: ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Virtual Conference)
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ชมนาด เล็บครุฑ Email :: training.nbc@redcross.or.th เบอร์โทร :: 022639600ต่อ1822
วันที่อบรม 25/08/2565 - 26/08/2565 คะแนน 11.0
MTC-LA-02 Online เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2565 รุ่นที่ 3
สถานที่ :: สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ (จัดผ่านระบบออนไลน์)
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: alee_baba_4@hotmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 105
วันที่อบรม 26/08/2565 - 28/08/2564 คะแนน 20.5
ประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 18 เรื่อง “Hemoglobin Variants and At-risk Couple Determination”
สถานที่ :: ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: นางสุภารัตน์ จอนคำ Email :: suparatjk@gmail.com เบอร์โทร :: 055965020
วันที่อบรม 26/08/2565 - 26/08/2565 คะแนน 5.0
30th TSH Webinar "Preventing infection in hematology patients"
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมโลหิตวิทยา
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: น.ส.พนัชกร บ่อทอง Email :: umtsh23@gmail.com เบอร์โทร :: 095-9456691
วันที่อบรม 26/08/2565 - 26/08/2565 คะแนน 2.0
การอบรม Up skills/Re skills ความรู้ทางจุลชีววิทยา
สถานที่ :: ห้องประชุมงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ตึก กว.ชั้น9 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: กัญญวีร์ อุ่นแสงจันทร์ Email :: kunyawee.a@qbiosci.com เบอร์โทร :: 092-224-6271
วันที่อบรม 26/08/2565 - 26/08/2565 คะแนน 7.5
โครงการปรุชุมเครือข่ายภาคฯ (พิษณุโลก)
สถานที่ :: ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Virtual Conference)
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ชมนาด เล็บครุฑ Email :: training.nbc@redcross.or.th เบอร์โทร :: 022639600ต่อ1822
วันที่อบรม 30/08/2565 - 30/08/2565 คะแนน 6.5