กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์สำหรับการแพทย์แม่นยำในปัจจุบัน
สถานที่ :: ห้อง 6-601 ตึก 6 อาคารพิฆเณศ Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 21/03/2563 - 21/03/2563 คะแนน 5.5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตซัวและพยาธิลำไส้"
สถานที่ :: อาคารจำลอง หะริณสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 25/03/2563 - 27/03/2563 คะแนน 18.0
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2563
สถานที่ :: อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
หน่วยงานที่จัด :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 25/03/2563 - 27/03/2563 คะแนน 11.5
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ POCT Connectivity User Club
สถานที่ :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 03/04/2563 - 03/04/2563 คะแนน 6.0
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Practical Points in Clinical Laboratory
สถานที่ :: โรงแรม เอส ดี อเวนิว
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 23/04/2563 - 24/04/2563 คะแนน 8.5
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
สถานที่ :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 24/04/2563 - 24/04/2563 คะแนน 1.0
ประชุมวิชาการสัญจร ปี 2563 ครั้งที่ 1
สถานที่ :: ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 24/04/2563 - 24/04/2563 คะแนน 6.0
โครงการประชุมวิชาการ ระบบแพทย์ทางไกล: บทบาทใหม่ของนักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในยุค 4.0 (Telemedicine: The new role of medical technologist and healthcare provider in the 4.0 era)
สถานที่ :: ห้อง 6-601 ตึก 6 อาคาร พระพิฆเนศ มหาวิทยาลัยรังสิต
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 25/04/2563 - 25/04/2563 คะแนน 6.0
The 1st International Conference on Medical Mycology in Asia 2020, Bangkok, Thailand
สถานที่ :: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 07/05/2563 - 09/05/2563 คะแนน 27.5
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 33
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 11/05/2563 - 12/05/2563 คะแนน 14.5