กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต เรื่อง การแก้ปัญหางานประจำวันในงานบริการโลหิต ครั้งที่ 9
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 19/07/2560 - 21/07/2560 คะแนน 17.0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3 ปี 2560 เรื่อง การแปลผลการตรวจคัดกรอง และวินิจฉัยธาลัสซีเมีย (Interpretation of screening test and thalassemia diagnosis)
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารบริหารวิชาการรวม ชั้น 3 อ.หาดใหญ่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 20/07/2560 - 21/07/2560 คะแนน 9.0
Healthcare and learning to smart 4.0
สถานที่ :: The St. Regis Bangkok ถ.ราชดำริ ปทุมวัน 10330 กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 21/07/2560 - 21/07/2560 คะแนน 6.0
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 23
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 23/07/2560 - 24/07/2560 คะแนน 13.0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 25/07/2560 - 27/07/2560 คะแนน 16.5
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 14
สถานที่ :: ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 26/07/2560 - 28/07/2560 คะแนน 18.5
Diagnostic techniques for investigation of influenza and other respiratory viruses: molecular diagnosis, virus isolation and immunological assays
สถานที่ :: โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 01/08/2560 - 04/08/2560 คะแนน 21.5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและลิชมาเนียที่พบในตัวอย่างส่งตรวจ”
สถานที่ :: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 03/08/2560 - 04/08/2560 คะแนน 13.5
โครงการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2560 เรื่อง “บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในยุคประเทศไทย 4.0”
สถานที่ :: มหาวิทยาลัยรังสิต
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 05/08/2560 - 05/08/2560 คะแนน 7.0
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 รุ่นที่ 19
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 06/08/2560 - 08/08/2560 คะแนน 16.5