กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 22
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 29/04/2564 - 01/05/2564 คะแนน 20.5
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายการตรวจวัณโรคด้วยเทคนิค TB Lamp และการบริหารจัดการการตรวจ HPV DNA เขตสุขภาพที่ 2
สถานที่ :: ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
หน่วยงานที่จัด :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 30/04/2564 - 30/09/2564 คะแนน 6.5
โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ “Hepatitis C : From Diagnosis to Cure”
สถานที่ :: ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom webinar
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 30/04/2564 - 30/04/2564 คะแนน 1.5
ภาควิชาจุลชีววิทยา-หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์
สถานที่ :: ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 01/05/2564 - 31/05/2564 คะแนน 11.0
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 37
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 03/05/2564 - 04/05/2564 คะแนน 13.5
การบรรยายพิเศษประจำปี 2564
สถานที่ :: ห้องประชุมฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร (60 ที่นั่ง) อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 5 โซน A
หน่วยงานที่จัด :: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 06/05/2564 - 06/05/2564 คะแนน 3.0
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 2
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 08/05/2564 - 08/05/2564 คะแนน 4.0
การประชุมเชิงวิชาการ “Update SARS-CoV2 Vaccination in Thailand"
สถานที่ :: ห้องประชุมของบริษัทแอ๊บบอตลาบอแรตอรีส จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 12/05/2564 - 12/05/2564 คะแนน 2.0
การสัมมนาทางวิชาการเสมือนผ่านระบบ Zoom webinar เรื่อง “Pitfalls in hematology and microscopic laboratories"
สถานที่ :: ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 17/05/2564 - 20/05/2564 คะแนน 4.0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2564
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 17/05/2564 - 22/05/2564 คะแนน 25.0