กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การอบรมออนไลน์ เรื่อง COVID-19 : Laboratory Testing in the Postvaccination Era
สถานที่ :: ผ่านระบบสื่อออนไลน์ facebook live ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 13/08/2564 - 13/08/2564 คะแนน 2.0
โครงการบรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัย R2R เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564
สถานที่ :: ผ่านโปรแกรม Zoom
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 16/08/2564 - 27/08/2564 คะแนน 10.0
Vitamin D: Immunity and COVID-19
สถานที่ :: Video Conference
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 18/08/2564 - 18/08/2564 คะแนน 1.0
ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 7)
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 19/08/2564 - 19/08/2564 คะแนน 1.0
Sysmex Scientific Webinar : CBC interpretation in common hematologic diseases
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 19/08/2564 - 19/08/2564 คะแนน 1.0
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทีนิคการแพทย์ "The Complete Laboratory Determination to Support the Diagnosis of CIVID-19: Usefulness of comprehensive methodology"
สถานที่ :: Microsoft Team
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 20/08/2564 - 20/08/2564 คะแนน 2.0
โครงการเสวนาออนไลน์ "ระบบคุณภาพ LA ในยุค New Normal" ครั้งที่ 1
สถานที่ :: สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 20/08/2564 - 20/08/2564 คะแนน 2.0
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สถานที่ :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 25/08/2564 - 27/08/2564 คะแนน 13.5
“Evolution of multi-drug resistant bacteria from 1994-2021”
สถานที่ :: online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 26/08/2564 - 26/08/2564 คะแนน 2.0
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 3
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 04/09/2564 - 04/09/2564 คะแนน 4.0