กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร Roche Connect the Dots “You can do it yourself : ทางเลือกใหม่ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แบบเก็บตัวอย่างด้วยตัวเอง”
สถานที่ :: รับฟัง Online ผ่านทางช่องทางที่บริษัท ฯ กำหนด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: รัตนาภรณ์ โกมลมุสิก Email :: ratanapon.komonmusik@roche.com เบอร์โทร :: 085-9182403
วันที่อบรม 02/02/2566 - 02/02/2566 คะแนน 1.0
การประชุมวิชาการเครือข่ายและการพัฒนาคุณภาพบริการ ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖
สถานที่ :: โรงพยาบาลสกลนคร
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: พัชรมน สุขประเสริฐ Email :: patcharamon.s@qbiosci.com เบอร์โทร :: 0613899643
วันที่อบรม 08/02/2566 - 08/02/2566 คะแนน 5.5
การประชุม New Frontiers in Cancer Precision Medicine 2023
สถานที่ :: ณ pathumwan princess hotel
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ผศ.ดร. วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ Email :: viroj.b@chula.ac.th เบอร์โทร :: 02-218101
วันที่อบรม 09/02/2566 - 10/02/2566 คะแนน 12.0
ประชุมวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันพยาธิวิทยา กรมแพทย์ทหารบก ครบรอบปีที่ 69 หัวข้อ “Toward the excellent laboratory for force and people health prevention” วันที่ 9-10 ก.พ.66
สถานที่ :: ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี สถาบันพยาธิวิทยา กรมแพทย์ทหารบก
หน่วยงานที่จัด :: กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: ร.ท.อดุลย์เดช ธรรมเมธากาญจน์ Email :: dreamdavil@gmail.com เบอร์โทร :: 0645395565
วันที่อบรม 09/02/2566 - 10/02/2566 คะแนน 9.5
MTC-LA-02 Online เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2565 รุ่นที่ 1 ปี 2566
สถานที่ :: อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: alee_baba_4@hotmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 104
วันที่อบรม 10/02/2566 - 12/02/2566 คะแนน 22.0
อบรมเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Medical laboratory safety)
สถานที่ :: โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: จินดา กนกสินสมบัติ Email :: thaibiosafety.asso@gmail.com เบอร์โทร :: 024197306
วันที่อบรม 13/02/2566 - 14/02/2566 คะแนน 10.5
โครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์
สถานที่ :: ห้อง Auditorium อาคารบรรยายและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: นาง วลัยพร กลับใจ Email :: wketsara@hotmail.com เบอร์โทร :: 0970141139
วันที่อบรม 17/02/2566 - 17/02/2566 คะแนน 5.0
Sharing Knowledge – The new Innovation Fully Automated Feces Analyzer AI Technology ”
สถานที่ :: ห้องประชุมกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทเฟิร์มเมอร์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: เสาวนีย์ กีระกิตติวาทย์ Email :: keerasou@gmail.com เบอร์โทร :: 0864169966
วันที่อบรม 17/02/2566 - 17/02/2566 คะแนน 4.0
โครงการอบรมทางไกล ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง “EVALI & Beyond our breath”
สถานที่ :: อบรมออนไลน์ สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: alee_baba_4@hotmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 104
วันที่อบรม 18/02/2566 - 18/02/2566 คะแนน 2.0
อบรมขีวสารสนเทศ (Bioinformatics)
สถานที่ :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานที่จัด :: กรมควบคุมโรค
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: อ้อยใจ โคตรหนองปิง Email :: aoy0912@hotmail.com เบอร์โทร :: 025903443
วันที่อบรม 22/02/2566 - 22/02/2566 คะแนน 6.0