กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การประชุมวิชาการเรื่อง “Best Practice in Blood Transfusion Service 2022”
สถานที่ :: ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: พิชยา พุ่มนิคม Email :: ppoomnik@orthoclinical.com เบอร์โทร :: 0619419825
วันที่อบรม 10/10/2565 - 11/10/2565 คะแนน 11.5
Laboratory knowledge update for Medical Technologist: การเพิ่มพูนความรู้ทางห้องปฎิบัติการสำหรับนักเทคนิคการแพทย์
สถานที่ :: โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทเฟิร์มเมอร์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: เสาวนีย์ กีระกิตติวาทย์ Email :: souvanee.ke@firmer.co.th เบอร์โทร :: 0864169966
วันที่อบรม 10/10/2565 - 10/10/2565 คะแนน 6.0
โครงการ Journal Club ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
สถานที่ :: รูปแบบกิจกรรมเป็นออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco WebEx
หน่วยงานที่จัด :: สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ดร.นพ. กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ Email :: pkittiphong@hotmail.com เบอร์โทร :: 0972370819
วันที่อบรม 15/10/2565 - 24/12/2565 คะแนน 25.0
Roche Scientific Days 2022: The value of diagnostics in the patient journey
สถานที่ :: โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: กาญจน์ยนา อัจฉราพรเพ็ญ Email :: kanyana.acharapornpen@roche.com เบอร์โทร :: 02-7912200 #2212
วันที่อบรม 17/10/2565 - 19/10/2565 คะแนน 9.5
การบรรยายพิเศษ “CAP Educational Event 2022 in Thailand”
สถานที่ :: ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วยงานที่จัด :: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: วรินทร ธนธนานนท์ Email :: wthanat@cap.org เบอร์โทร :: 0879248966
วันที่อบรม 18/10/2565 - 18/10/2565 คะแนน 6.0
BIO-RAD Thalassemia Seminar 2022
สถานที่ :: Novotel Siam Square Bangkok
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: พิรดา อิ่มใจจิตร Email :: pirada_imjaijit@bio-rad.com เบอร์โทร :: 090-198-4150
วันที่อบรม 21/10/2565 - 21/10/2565 คะแนน 5.0
กิจกรรมบรรยายพิเศษทางวิชาการ "Emerging and Re-emerging Viral Infection" และ "Prehospital Air, Sea, and Land Geoflex Point-of-need Strategies for Accelerating Spatial Care Paths and Improving Patient Outcomes"
สถานที่ :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: กาญดา คันศร Email :: kcansorn@nu.ac.th เบอร์โทร :: 055966222
วันที่อบรม 22/10/2565 - 22/10/2565 คะแนน 2.0
Abbott Education Web series: Clinical Chemistry Troubleshooting
สถานที่ :: บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: นายณัฐพงศ์ กาญจนาพงศาเวช Email :: nattapong.kanchanapongsawech@abbott.com เบอร์โทร :: 089-2026249
วันที่อบรม 25/10/2565 - 25/10/2565 คะแนน 2.0
The Influence of Medical Genomics on Global Movement
สถานที่ :: ผ่านทางระบบออนไลน์ (virtual conference)
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: อังคณา เจริญยิ่งวัฒนา Email :: angkana.chr@gmail.com เบอร์โทร :: 0645850923
วันที่อบรม 26/10/2565 - 26/10/2565 คะแนน 7.0
การประชุมวิชาการประจำภาค ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
สถานที่ :: โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: รณพร ประสงค์สุข Email :: ranaporn.pra@gmail.com เบอร์โทร :: 0886811581
วันที่อบรม 27/10/2565 - 28/10/2565 คะแนน 8.5