กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 23
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 29/07/2564 - 31/07/2564 คะแนน 20.5
MTC-LA-08 Plus Online การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 1
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 29/07/2564 - 31/07/2564 คะแนน 18.0
การบรรยายทางวิชาการออนไลน์หัวข้อ เรื่อง Antimicrobial susceptibility test reporting: physician's perspectives
สถานที่ :: ห้องประชุม บ.คิวไบโอซายน์ & online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 29/07/2564 - 29/07/2564 คะแนน 1.0
การประชุมวิชาการทดสอบความชำนาญระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
สถานที่ :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ประชุมออนไลน์
หน่วยงานที่จัด :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 29/07/2564 - 30/07/2564 คะแนน 12.0
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 36
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 02/08/2564 - 04/08/2564 คะแนน 20.0
โครงการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 7
สถานที่ :: ระบบออนไลน์ และ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 02/08/2564 - 21/08/2564 คะแนน 13.5
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านปรสิตวิทยา ประจำปี 2564
สถานที่ :: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 03/08/2564 - 04/08/2564 คะแนน 11.5
High Sensitivity Troponin-I for CVD Risk Stratification tool in apparently healthy population
สถานที่ :: Video Conference
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 05/08/2564 - 05/08/2564 คะแนน 1.0
International Society for Human and Animal Mycology Asia Fungal Working Group 2021 (ISHAM Asia Congress 2021)
สถานที่ :: Virtual Conference
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 06/08/2564 - 08/08/2564 คะแนน 17.0
Roche connect the dots: Digital service experience
สถานที่ :: virtual meeting
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 06/08/2564 - 06/08/2564 คะแนน 1.0