สภาเทคนิคการแพทย์

ข่าวเทคโนโลยี

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร Advanced Clinical Parameters in Hematology & Urinalysis
วันอบรม 29/11/2561
Thailand LA Forum 2018 มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
วันอบรม 25/11/2561
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 15
วันอบรม 20/09/2561
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 7
วันอบรม 14/09/2561
Introduction to Next Generation Sequencing Bioinformatics Workshop
วันอบรม 06/09/2561
การพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ "Quality Development of medical Laboratory Forum 2018"
วันอบรม 31/08/2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
วันอบรม 28/08/2561
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “Coagulation : Clinical Use and Laboratory Quality”
วันอบรม 24/08/2561
Essential Laboratory Testing in Medical Investigations
วันอบรม 23/08/2561
อบรมวิชาการเรื่อง การจัดเก็บและส่งต่อสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 9
วันอบรม 23/08/2561
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 8/2561
วันอบรม 21/08/2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 4 (Modern Medical Laboratory Management)
วันอบรม 20/08/2561