ข่าวเทคโนโลยี

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร Thailand LA forum 2017 มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
วันอบรม 12/11/2560
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 รุ่นที่ 11
วันอบรม 20/10/2560
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 รุ่นที่ 20
วันอบรม 08/10/2560
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 3
วันอบรม 06/10/2560
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 24
วันอบรม 24/09/2560
การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560: จุฬาฯ - รามาฯ - ศิริราช
วันอบรม 13/09/2560
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 2
วันอบรม 08/09/2560
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 รุ่นที่ 10
วันอบรม 25/08/2560
อบรมวิชาการเรื่อง การจัดเก็บและส่งต่อสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 8
วันอบรม 24/08/2560
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ (Modern Medical Laboratory Management) ครั้งที่ 3
วันอบรม 21/08/2560
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 1
วันอบรม 11/08/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Method Verification and Uncertainty
วันอบรม 10/08/2560