ข่าวเทคโนโลยี

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การประชุมวิชาการภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
วันอบรม 06/12/2566
แนวทางตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี , ซีและการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
วันอบรม 20/11/2566
โครงการประชุม มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 (Thailand LA Forum 2023)
วันอบรม 19/11/2566
ประชุมวิชาการประจำปี 2566 ครั้งที่ 32
วันอบรม 16/11/2566
การประชุมวิชาการประจำภาค ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1
วันอบรม 13/11/2566
การอบรมวิชาการ เรื่อง แนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
วันอบรม 10/11/2566
การประชุมวิชาการ เรื่อง Development of Droplet Digital PCR for Non-Invasive Prenatal Test and Diagnosis.
วันอบรม 25/10/2566
การอบรมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Nanopore and its application in medical laboratories
วันอบรม 21/10/2566
Shaping knowledge, improving practice
วันอบรม 20/10/2566
สัมมนาเชิงวิชาการ Z-Academy Roadshow ครั้งที่ 13 (Eastern Region) 2023
วันอบรม 19/10/2566
Clinical Utility of Novel Blood-based Biomarkers for TBI Management
วันอบรม 18/10/2566
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 “ISO 15189:2022 และ ISO 15190:2020”
วันอบรม 11/10/2566