รายชื่อผู้ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน การเก็บ Nasopharyngeal swab ภาคสนามฯ รุ่นที่ 5 (Online)

No ชื่อ (เรียงตามตัวอักษร)
101นางสาว สุพรรณี จูมศรี
102นาง สุพัตรา สุวรรณศิริ
103นาง สุมาภรณ์ สังข์กุญชร
104นางสาว สุวรรณา มุตยะ
105นางสาว อภิญญาภิวัฒน์ สุริโย
106นางสาว อรทัย ศรีวิชัย
107นางสาว อรพินท์ ปานทิพย์
108นางสาว อรอนงค์ ฐานะ
109นางสาว อรัญญา ปวรกุล
110นางสาว อริสรา สันประภา
111นาย อลงกรณ์ เวียงนนท์
112นางสาว ออมสิน ธิยาเวช
113นางสาว อัจฉราพรรณ กังวาลวงศ์สกุล
114นางสาว อัญชิตา ส้มภู่
115นาย อาณัติ วรรระ
116นางสาว อาภาพรรณ ภูมิกอง
117นาย อิมรอน ดาโอ๊ะ
118นางสาว แก้วตา เนตรโพธิ์แก้ว
119นาง โรสมาลิน โดยิ