รายชื่อผู้ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 17

No ชื่อ (เรียงตามตัวอักษร)
1นางสาว กาญจนาถ พลเดช
2นางสาว กิ่งแก้ว แก้วเพ็ชร์สงวน
3นางสาว จริยาภรณ์ บุรินตูม
4นางสาว จันทิพา อาสมาน
5ว่าที่ร.ต.หญิง จารุพร อนุแก่นทราย
6นาง จารุวรรณ เรืองศิริปิยะกุล
7นาง จิราพร จุลรอด
8นางสาว จีรภา ไพโรจน์
9นางสาว ชมพูนุท เจริญทิม
10นาย ชาญณุวัศฐ์ บัวกอ
11นางสาว ณัฏฐพร ศรีสองเมือง
12นางสาว ณัฐกานต์ ทับทอง
13ทนพญ. ณัฐพร อุทัยนวล
14นางสาว ดวงขวัญ กาญจนอำพล
15นาย ตันซีล เหมหมัด
16นางสาว ทาวิณี อธิเจริญกุล
17นาง ธันยพร คนยืน
18นาย ธีระ ดาโลดม
19นาง นิสา สอนสิทธิ์
20นาย นเรศ พูลอนันต์
21นาย ประจักษ์ สว่างโสดา
22นาย ประทีป ครูบรรณ์
23นาย ปรีชา ชาลีทำ
24นางสาว ปัญญาพัชญ์ สาระภะ
25นางสาว ปานตา อินทเจียด
26นาง ปิ่นแก้ว ส่วยนุ
27นาย พงศ์ศักดิ์ บุญละเอียด
28นางสาว พรพิมล วิเชียร
29นางสาว พลอยนภัส หล้ามหศักดิ์
30นางสาว ฟาฏีมะฮ์ อาแวกาจิ
31นางสาว ภคปภา โชติศาตพร
32ว่าที่รต.หญิง ภควัทคีตา ภูริบัญชา
33นาย ภวินท์ จารุวัชร์จิรกุล
34นางสาว ภัสรา รุ่งกระจ่าง
35นางสาว ภูวษา โพธิ์เพชร
36นาง รื่นฤดี สงวนวงศ์
37นางสาว รุจิเรศ พันขันธ์
38นางสาว ลัดดา ปั้นกรวด
39นางสาว วรัญญา วาลสูงเนิน
40นางสาว วารุณี จิตพร้อมเมตตา
41นางสาว วิจิตรตรา ไชยชำนิ
42นางสาว วิจิตรา ธรรมตรานนท์
43นางสาว วิยรรดา บัวแย้ม
44นาง ศิริเขมภัสสร์ ทองยวน
45พ.ต.ท.หญิง ศุภรดา อิงคนันท์
46นาง ศุภรานันท์ ทีปกากร
47นาง สิตินา หลีอรัญ
48นางสาว สุวิมล อินทร์มงคล
49นาง อรนุช ฉายกล้า
50นางสาว อรพรรณ เกตุตุ้ม
51นางสาว อังคณา เกลี้ยงตะพงศ์
52น.ส. อัจฉรา ปานเจริญ
53นาย อาทิตย์ พุงไธสง
54นางสาว อารีวรรณ วรสีห์
55นางสาว เกษร บุตรเรือง
56นางสาว เมธีกาญจน ตั่นวัฒนะ
57นางสาว แพรวภัทรวดี มีศิริ
  • 1