ข่าว

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ พิจารณ์ร่างข้อบังคับ

คณะอนุกรรมการกฏหมาย สภาเทคนิคการแพทย์ จัดทำแบบแสดงความคิดเห็นต่อ -ร่าง-ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนฯ พ.ศ.....(ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560)

สืบเนื่องจากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ส่วนใหญ่จะหมดอายุในปีพ.ศ.2561
สภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดทำการปรับปรุงข้อบังคับเพื่อรองรับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพฯที่มิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตในเวลาที่กำหนด โดยมีการเพิ่มเติมส่วนการออกใบอนุญาตเดิมหมดอายุ ส่วนอื่นๆเป็นไปตามข้อบังคับเดิม ดังคำอธิบายต่อไปนี้

  1. ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. …. เป็นการปรับปรุงเนื้อหาจากข้อบังคับเดิม จำนวน 2 ข้อบังคับ และเพิ่มเติมเนื้อหาที่ปรากฏเป็นอักษรสีแดงที่เป็นข้อความที่จะปรากฏในข้อบังคับใหม่

  2. ให้มีการยกเลิก ข้อบังคับเดิมที่มีความเกี่ยวข้องกัน จำนวน 2 ข้อบังคับ ได้แก่

2.1 ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการว่าด้วยการออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2549

2.2 ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการว่าด้วยการออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

3.   เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเทคนิคการแพทย์ จึงขอให้สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ได้พิจารณาและแสดงความเห็น เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ประกอบเหตุผล ตามข้อต่างๆ ที่ปรากฏใน -ร่าง-ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. .... (ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560) นี้

 

อ่าน -ร่าง- ข้อบังคับฯ ฉบับเต็มได้ตามเอกสารแนบ

 

จึงขอความร่วมมือสมาชิกฯ แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจความคิดเห็นต่อ -ร่าง- ข้อบังคับฯ ไปที่ลิงค์ 


https://www.surveycan.com/survey183073
    หรือสแกน QR code ที่ป้ายประกาศ และส่งกลับมาภายใน 23 ธันวาคม 2560

ไฟล์แนบ: Open ร่าง ข้อบังคับฯ ฉบับ 21 พฤศจิกายน 2560
2017-11-24