ข่าว

สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมว่าด้วยการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย ร่วมกับ 24 องค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม

สำหรับประเทศไทยนั้นได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการเชื้อดื้อยา ประกอบด้วยทั้งหมด
6 ยุทธศาสตร์ 

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีส่วนร่วมสำคัญ ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพ เพื่อตรวจสอบจับเชื้อดื้อยาและป้องกันการระบาดในคน (Antimicroial Resistance Surveilance) และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ: Open สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย
2017-11-30