ข่าว

คู่มือการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี สำหรับเทคนิคการแพทย์--ฉบับแก้ไข

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดพิมพ์ คู่มือการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับเทคนิคการแพทย์
และได้แจกจ่ายไปแล้ว ต่อมาพบว่ามีข้อผิดพลาดในการพิมพ์
ดังนั้นจึง
  1. ขอแจ้งแก้ไขข้อความที่ผิดในบทที่ 5 หน้า 27 ตาราง ที่ 5.1 กลวิธี ที่ 2 และ 3 ใหม่ ตามที่ได้ทำแถบสีเหลืองไว้ใน File แนบข้างล่างนี้
  2. เพื่อให้สมาชิกแก้ไขได้สะดวก สภาเทคนิคการแพทย์ อยู่ระหว่างการจัดทำ ข้อความแก้ไขเป็นแผ่นสติกเกอร์สำหรับติดหนังสือ และจะแจกผ่านผู้แทนเครือข่ายต่อไป
  3. ได้แนบ File คู่มือการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับเทคนิคการแพทย์ ฉบับแก้ไข มาให้ Download ด้วยแล้ว
 
สภาเทคนิคการแพทย์ 5 ธันวาคม 2560
ไฟล์แนบ: Open ประกาศแก้ไขคำผิดคู่มือ HIVไฟล์แนบ: Open ็Handbook HIV ฉบับแก้ไข
2017-12-06