ข่าว

สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561 เพื่อรับประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมฯ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (เชิงสะพานซังฮี้) ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561

 

ครั้งนี้ รองศาสตราจารย์พรรณี พิเดช ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี2560 สาขาบริการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นแบบอย่างในด้าน

1.      ความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม

2.      ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศชาติ

3.      ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ

4.      มีคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับในสังคม

5.      มีผลงานด้านบริการโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กร ชุมชน หรือประเทศชาติ

6.      ได้รับการเชิดชูเกียรติในด้านการให้บริการ ในระดับชาติ/นานาชาติ

 

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

2019-02-05