ข่าว

แจ้งรายชื่อผู้ที่รอการนำเข้าต่ออายุและให้ติดต่อสำนักงานสภาฯ

รายชื่อในเอกสารแนบ ประกอบด้วย 

1.รายชื่อผู้ที่เอกสารครบถ้วน รอนำเข้าที่ประชุมกรรมการสภาฯ อนุมัติการต่ออายุใบอนุญาต รอบเดือน พฤษภาคม 2561

2.รายชื่อผู้ที่ต้องติดต่อสำนักงานสภาฯ เกี่ยวกับเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตฯ รอบเดือน พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ รายชื่อนี้เป็นรายชื่อที่สภาฯ รับเอกสารถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 และจะมีการทยอยแจ้งเป็นระยะๆ ต่อไปครับ

ไฟล์แนบ: Open รายชื่อเอกสารครบถ้วนไฟล์แนบ: Open รายชื่อติดต่อสภาฯ 025800229
2018-05-04