ข่าว

การสัมมนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์

รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่จัดโดยอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันศุกร์ ที่23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

การสัมมนาครั้งนี้ รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร ประธานอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่สำคัญ 2 ประการ คือ

  1. เป็นการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ใน 5 สาขาหลัก ประกอบด้วย สาขาเคมีคลินิก โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ให้เป็นปัจจุบัน และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21

  2. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และการปฏิบัติงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

โดยมุ่งเน้น Outcome based เป็นหลักสำคัญของการพัฒนา

การสัมมนาได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายทิศทางของการพัฒนาดังกล่าว พร้อมกับการร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นของความท้าทายในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในงานปฏิบัติที่หลากหลายมิติ ได้แก่ ทนพญ.มยุรี จันทร์โท หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์ รพ.เพชรบูรณ์  ทนพญ.สุจินต์ จันทร์จำเริญ ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์  และ ทนพญ.สุรีย์ สหวงศ์เจริญ หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ รพ.พระรามเก้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคณบดีและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ในสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ จำนวน 70 ท่าน ได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดเป้าประสงค์ (Outcome) หลักของนักเทคนิคการแพทย์ ในส่วนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละสาขาหลักของวิชาชีพ ที่จะใช้สำหรับการจัดเวทีวิพากย์ใหญ่ในลำดับถัดไป

สัมฤทธิ์ผลในการสัมมนาครั้งนี้จะนำไปสู่การจัดทำ "เกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในศตวรรษที่ 21"  ที่มีความพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของการดูแลสุขภาพประชาชนในระบบสุขภาพของประเทศและในระดับสากล

2018-11-23