ข่าว

สมัครสอบความรู้ที่ 3/2562

การสมัครและการสอบความรู้ที่ 3/2562

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 40/2562
เรื่อง การสมัครและการสอบความรู้ที่ 3/2562

รับสมัคร วันที่ 3 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562

สอบวันอาทิตย์ที่  20 ตุลาคม 2562

สถานที่สอบ
ส่วนกลาง ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพ
ส่วนภูมิภาค คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ www.mtc.or.th
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

ไฟล์แนบ: Open ประกาศรับสมัครสอบความรู้ 3-2562
2019-09-03