ข่าว

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบเกณฑ์การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาของสภาเทคนิคการแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบเกณฑ์การรับรองหลักสูตร และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา พ.ศ.2559 ของ สภาเทคนิคการแพทย์ ว่ามีความทันสมัย สอดคล้องกับเกณฑ์ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของ สกอ. แนะให้สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โดยเสนอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติการนำไปใช้ และแจ้งให้ สกอ. ทราบต่อไป

 สำหรับ เกณฑ์การรับรองหลักสูตร และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา พ.ศ.2559 ของ สภาเทคนิคการแพทย์ ดังกล่าว “คณะอนุกรรมการวิชาการฯ สภาเทคนิคการแพทย์” ได้มีการดำเนินการจัดทำและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาในทุกวาระของชุดกรรมการบริหารสภาเทคนิคการแพทย์

 อันเป็นการแสดงถึงบทบาทของสภาวิชาชีพในการดูแลมาตรฐาน และคุณภาพการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีต่อประชาชนตลอดมา

ไฟล์แนบ: Open หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2019-02-05

ข่าวที่เกี่ยวข้อง