ข่าว

ประกาศ เชิญชวนสมาชิกอ่านบทความและทำแบบทดสอบออนไลน์

ขณะนี้มีบทความและแบบทดสอบออนไลน์ที่มีหน่วยคะแนนรวมกันมากกว่า 50 คะแนน โดยกิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรู้ โดยศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สมาชิกสามารถใช้หน่วยคะแนนสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการกำหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน

2018-02-20

ข่าวที่เกี่ยวข้อง