กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "Update in Clinical Pathology 2019"
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางผุสดี ลือนีย์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 03/05/2562 ถึงวันที่ 03/05/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-01-010-19-05-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open สำเนาหนังสือขออนุมัติโครงการโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "Update in Clinical Pathology 2019"

วันที่บันทึกโครงการ 2019-01-11 15:54:54