กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : โครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการดูเซลล์จาก blood smear/body fluid และตะกอนปัสสาวะ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางผุสดี ลือนีย์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 7 การบรรยายพิเศษ
วันที่จัดกิจกรรม 21/02/2563 ถึงวันที่ 21/02/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 2 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-07-010-20-02-04
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open ขออนุมัติในหลักการจัดโครงการบรรยายวิชาการ (รหัส IO AA63000627)

วันที่บันทึกโครงการ 2020-01-24 13:19:14