กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ แนวทางการจำแนกชนิดของเชื้อ และทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพแก่บุคคลากรขั้นสูง ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ BD Phoenix M50
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 20/12/2564 ถึงวันที่ 26/01/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-022-21-12-09
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ณัฐฐา ตระกูลสุนทรชัย
Email :: nutta.tragulsoontornchai@bd.com โทร:: 0876854485
   
เอกสารประกอบ: open โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ BD Phoenix

วันที่บันทึกโครงการ 2021-11-19 19:00:21